Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A proverty profile of Cambodia / Nicholas Presott, Menno Pradhan . - Washington : The World Bank, 1997 . - 81 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00556, SDH/Lt 00557
 • Chỉ số phân loại DDC: 361
 • 2 Adjustments after speculative attacks in Latin America and Asia: a table of two regions / Guillermo E. Perry, Daniel Lederman . - Washington : The World Bank, 1999 . - 41 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00592
 • Chỉ số phân loại DDC: 337
 • 3 Bosnia and Herzegovina : From recovery to sustainable growth . - Washington : The World Bank, 1997 . - 105p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00599
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 4 Chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực châu á - Thái Bình Dương kể từ sau chiến tranh lạnh =Japan ASEAN relationship policy and ODA/ Viện kinh tế thế giới; Đinh Quý Độ chủ biên . - H.: Khoa học xã hội, 2000 . - 264 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02313, Pd/vv 02314
 • Chỉ số phân loại DDC: 337
 • 5 Economic issues and policy / Jacqueline Murray Brux . - 6th ed. - Australia : Cengage Learning, 2016 . - 478p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03633, SDH/LT 03634
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.9
 • 6 Economic politics . - Elsilver, 2005 . - CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: PDN/CD 00006
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • File đính kèm E-book: http://opac.vimaru.edu.vn/edata/E-Journal/2005/Economic%20politics/
 • 7 Economics / David C. Colander . - 5th. - Boston : MC Graw Hill, 2004 . - 810 tr ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01091
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 8 Economics / William D. Nordhaus . - New York : McGraw- Hill, INC, 1995 . - 790p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 01350-Pd/Lt 01352, Pm/Lt 03414, Pm/Lt 03415
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 9 Global economic prospects and developing countries . - Washington : The World Bank, 2001 . - 195 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00582, SDH/Lt 00583
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Global%20Economic%20Prospects%202001.pdf
 • 10 Global economic prospects and the developing countries . - Washington : The World Bank, 1997 . - 114 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00576-SDH/Lt 00578
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Global%20Economic%20prospcts%201997.pdf
 • 11 Intermediate public economics / Jean Hindriks, Gareth D. Myles . - 2nd ed. - London : The Mit Press, 2013 . - 980p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03727, SDH/LT 03728
 • Chỉ số phân loại DDC: 336
 • 12 International trade : Theory, evidence and policy / Richard Pomfret (University of Adelaide, Australia & the Johns Hopkins University, Italy) . - New Jersey : World Sientific, 2016 . - xxii, 298 pages : illustrations ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03864
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 13 Marine policy & economics: A derivative of encyclopedia of ocean sciences / Porter Hoagland editor . - Second edition. - Amsterdam : Elsevier, 2010 . - 618p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03456, SDH/LT 03457
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 14 Microeconomics / Colander, David C . - 5 th. - Boston : MC Graw Hill, 2004 . - 487 tr ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01113
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 15 Ocean politics and policy : A reference handbook / Peter Jacques and Zachary A. Smith . - Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO, 2003 . - xv, 267p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03868
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.91
 • 16 Policies on imports from economies in transition: Two case studies / Peter D. Ehrenhaft . - Washington DC : The Wold Bank, 1997 . - 65 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00875
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 17 Principles of micro economics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke . - 2nd ed. - Boston : McGraw Hill, 2004 . - 424p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00896
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Principles%20of%20micro%20economic.pdf
 • 18 Principles of microeconomics / Robert.H.Frank . - 2nd. - Boston : Mc Graw Hill, 2004 . - 446 tr ; 27 ccm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01071
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 19 Quan hệ Nhật Bản - ASEAN/ Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản; Ngô Xuân Bình chủ biên . - H.: Khoa học xã hội, 1999 . - 318 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02327
 • Chỉ số phân loại DDC: 337
 • 20 The economics of public issues / Roger LeRoy Miller, Daniel K. Benfamin, Douglass C. North . - New York : Pearson, 2018 . - 256p. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00807, SDH/LV 00808
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.9
 • 1
  Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :