Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nhận diện nguy cơ gây suy thoái môi trường trong quá trình bốc xếp, lưu giữ hàng hóa chất độc hại tại khu vực cảng biển Hải Phòng / Trần Anh Tuấn . - 40tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: NCKH 00975
  • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
  • 2 Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công ước Marpol 73/78 về nồng độ các chất độc hại trong khí thải diesel tàu thủy cho đội tàu biển Việt nam / Phạm Văn Minh; Nghd.: Đặng Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 68 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02648
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :