Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Áp dụng các công cụ thống kê ( SPC) nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đóng tàu sông Cấm / Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 42tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00947
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 2 Đổi mới quản lý chất lượng sản phẩm trong thời kỳ mới/ Hoàng Mạnh Tuấn . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1997 . - 420 tr; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02794-Pd/Vv 02796, Pm/vv 02399, Pm/vv 02400
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Nghiên cứu hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty Vitech Việt Nam / Bùi Thị Ngọc; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13083
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Phân tích tình hình quản lý chất lượng sản phẩm của công ty TNHH đầu tư thương mại Hùng Anh / Trần Thị Hiền; Nghd.: Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 64tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15117
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm / Nguyễn Dương Nam chủ biên; Nguyễn Anh Xuân . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2019 . - 172tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 10054, PM/VT 10055
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 6 Quản lý, chuyển giao công nghệ và chất lượng sản phẩm/ Ngô Văn Quế . - H.: Khoa học kỹ thuật, 2002 . - 122 tr; cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02785-Pd/Vv 02787, Pm/vv 02403-Pm/vv 02409
 • Chỉ số phân loại DDC: 600
 • 7 Research on improvement of procduct quality management at Chu Dau ceramic joint stock company / Pham Kim Chi; Nghd.: Nguyen Thi Thu Huyen . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 47tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18109
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Thực trạng quản lý chất lượng và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH thương mại Việt Đức / Vũ Thị Thu Hiền; Nghd.: Hồ Mạnh Tuyến . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 72tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13090
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :