Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập giải tích: Tích phân không xác định. Tích phân xác định. Tích phân suy rộng. Chuỗi số. Chuỗi hàm. Tập 2/ Trần Đức Long . - In lần 2. - H.: Đại học Quốc Gia, 2002 . - 442 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02702-Pd/Vv 02704, Pm/vv 02497-Pm/vv 02503
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 2 Fourier series and boundary value problems / James Wafd Brow . - 6th ed. - New York : McGraw Hill, 2001 . - 360p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00268
 • Chỉ số phân loại DDC: 511
 • 3 Giải tích. Tập 2, Giáo trình lý thuyết và bài tập có hướng dẫn / Nguyễn Xuân Liêm . - H. : Giáo dục, 2004 . - 515 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03060-Pd/vv 03062, Pm/vv 03291-Pm/vv 03305, SDH/Vv 00308
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 4 Phương pháp tính tổng của một lớp chuỗi số có số hạng tổng quát Un là hàm hữu tỉ của n / Phạm Văn Minh . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 46, tr.136-140
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :