Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Economics / David C. Colander . - 5th. - Boston : MC Graw Hill, 2004 . - 810 tr ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01091
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 2 Microeconomics / Colander, David C . - 5 th. - Boston : MC Graw Hill, 2004 . - 487 tr ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01113
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 3 Principles of microeconomics / Robert.H.Frank . - 2nd. - Boston : Mc Graw Hill, 2004 . - 446 tr ; 27 ccm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01071
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :