Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Fourier series and boundary value problems / James Wafd Brow . - 6th ed. - New York : McGraw Hill, 2001 . - 360p. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00268
  • Chỉ số phân loại DDC: 511
  • 2 Về một lớp các dãy số nguyên bị chặn / Hoàng Văn Hùng . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 54, tr.81-84
  • Chỉ số phân loại DDC: 510
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :