Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 21 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Analysing the effect of lubricant oil on combustion chamber deposit formation in diesel engines / Pham Van Viet, Luong Cong Nho, Tran Quang Vinh . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 53, tr.21-25
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 2 High-temperature, high-shear (HTHS) oil viscosity : Measurement and relationship to engine operation / James A. Spearot . - Philadelphia : ASTM, 1989 . - 103p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00351
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000351%20-%20High-temperature,%20high-shear%20oil%20viscosity.pdf
 • 3 Marine engines fuels and lubricants / Claude Ouvrier Buffet . - Lyon : Societe Deslubrifiants, 1992 . - 254p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PM/LT 05850, PM/LT 05851, SDH/Lt 00176, SDH/Lt 00177
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000176-77%20-%20Marine%20engines%20fuels%20and%20lubricants.pdf
 • 4 Modern instrumental methods of elemental analysis of petroleum products and lubricants / R.A. Nadkarni . - Philadelphia : ASTM, 1991 . - 153p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00345
 • Chỉ số phân loại DDC: 665
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000345%20-%20Modern%20instrumental%20methods%20of%20elemental%20analysis.pdf
 • 5 Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất dầu bôi trơn đến dao động của tổ hợp động cơ diesel lai máy phát điện tàu thủy / Phạm Bá Công; Nghd.: Phạm Hữu Tân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 51 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02651
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 6 Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dầu bôi trơn đến tình trạng kỹ thuật nhóm bạc trục, bạc biên động cơ diesel tàu thủy. / Lê Xuân Phúc; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Đại An . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01753
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 7 Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng dầu bôi trơn đến các chỉ tiêu kỹ thuật, môi trường của động cơ diesel tính toán lượng dầu bôi trơn tối ưu cho động cơ diesel tàu thủy / Hoàng Văn Đoan; Nghd.: Lê Văn Điểm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03254
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 8 Nghiên cứu ảnh hưởng của nước lẫn vào dầu bôi trơn động cơ diesel tàu thủy và đề xuất biện pháp khắc phục / Bùi Quốc Tú, Đồng Mạnh Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 33tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00690
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 9 Nghiên cứu giải pháp thay thế hệ thống dầu bôi trơn sơ mi xi lanh cơ khí bằng hệ thống bôi trơn điện tử cho động cơ diesel tàu thủy / Trần Hồng Hà,Vũ Đình Hiển . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 41, tr.5-10
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 10 Nghiên cứu giảm rung động của tổ hợp động cơ diesel lai máy phát điện bằng phương pháp điều chỉnh áp lực dầu bôi trơn động cơ diesel / Phạm Hữu Tân, Phạm Văn Linh, Phạm Bá Công . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 42 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00452
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 11 Nghiên cứu tính toán chiều dày màng dầu bôi trơn cho ổ trượt thuỷ tĩnh chịu tải dọc trục / Lê Duy Hùng; Nghd.: Lê Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01662
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 12 Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống tự động vệ sinh phin lọc dầu bôi trơn cho các động cơ diesel tàu thủy / Phạm Hữu Tân, Vũ Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 2019 . - tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01036
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 13 Nghiên cứu, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của chất lượng dầu bôi trơn đến sự làm việc của các cặp bánh răng công tác trong động cơ diesel tàu thủy / Đỗ Hồng Thoan; Nghd.: Nguyễn Đại An . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02653
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 14 Nhận dạng và phân loại các dạng hạt mài trong dầu bụi trơn động cơ diesel bằng mô hình mạng nơ ron nhân tạo / Mai Thế Trọng, Nguyễn Đại An . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 39, tr.18-22
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 15 Nhiên liệu - dầu nhờn - nước dùng cho tàu thuỷ / Trần Hữu Nghị, lu.la. Phomin . - H. : Giao thông vận tải, 1990 . - 140tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: NLDNN 00001-NLDNN 00020, NLDNN 00022-NLDNN 00098, Pd/vv 00859, Pm/vv 03195-Pm/vv 03197
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PMVV%2003195-97%20-%20Nhien-lieu,-dau-nhon,-nuoc-dung-cho-tau-thuy.pdf
 • 16 Phân tích và đánh giá ảnh hưởng của dầu bôi trơn đến sự hình thành cặn lắng trong buồng cháy của động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ / Phạm Văn Việt, Hoàng Đức Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 41tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01024
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 17 Study electro lubricating oil system - Alpha type using for Marine diesel engine, and proposal some solusions to operate the system effectively / Dang Van Sang, Nguyen Hai Thang, Tran Hoang Dai, Nguyen Manh Hung ; Sub.: Tran Hong Ha . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 55p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18847
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 18 Tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng tăng suất tiêu hao dầu bôi trơn trong họ động cơ NVD36 sau một thời gian khai thác / Trương Văn Đạo; Nghd.: PTS. Lê Việt Lương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1997 . - 97tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00406
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 19 Tính toán mô phỏng hệ thống cấp dầu bôi trơn sơ mi xi lanh bằng điện tử / Trần Hồng Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 35tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00702
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 20 Tổng quan trang bị điện buồng máy - Đi sâu xây dựng hệ thống bơm dầu bôi trơn bằng thiết bị khả trình / Nguyễn Tuấn Lâm; Nghd.; Hứa Xuân Long . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 47 tr.; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16120, PD/TK 16120
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 21 Xác định công suất mất mát do ma sát và lượng dầu bôi trơn tiêu thụ trong ổ trượt đỡ thủy động / Đào Ngọc Biên . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 46, tr.44-48
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 1
  Tìm thấy 21 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :