Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 54 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Adaptive control system for marine diesel / Khieu Huu Trien; Nghd.: Starostin Anatoly Costantinovich . - Moscow : Russian Academy of Sciences, 2004 . - 108p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00025
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 2 Bộ điều chỉnh vòng quay Woodward / Đặng Văn Uy . - H. : Khoa học kỹ thuật, 2009 . - 187 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: BCVQ 0001-BCVQ 0370, Pd/vt 03192-Pd/vt 03201, PD/VT 06414, Pm/vt 05743-Pm/vt 05762, PM/VT 08746
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 3 Chuẩn đoán trạng thái kỹ thuật diesel tàu thủy. (Ứng dụng cho cụm bơm cao áp - vòi phun) / Nguyễn Văn Duy; Nghd.: TS. Đỗ Đức Lưu . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1997 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00307
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 4 Diesel engines / A.J. Wharton . - 3rd ed. - Oxford : ButterWorth & Heinemann, 1991 . - 130p. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lv 00261, SDH/LV 00349
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/diesel%20engines.pdf
 • 5 Diesel sinh học - tiềm năng ứng dụng trên các động cơ diesel tàu thủy ở Việt Nam / Đặng Văn Uy, Trần Thế Nam . - 2010 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 24, tr.103-108
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Diesel tàu thủy 1/ Lê Viết Lượng . - Hải Phòng: NXB Hàng Hải, 2016 . - 228tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 7 Diesel tàu thủy 2/ Lê Viết Lượng biên soạn . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2016 . - 179tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/12305 0001-HH/12305 0015
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 8 Đánh giá ảnh hưởng của chế độ khai thác đến hiệu suất của tuabin tăng áp trang bị trên động cơ diesel tàu thủy / Lê Văn Điểm, Nguyễn Mạnh Chiều . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 22tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00864
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 9 Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của động cơ thông qua các thông số đo được khi khai thác / Vũ Hải Trường . - :.HP :Tr ĐHHH, 1999 . - 77tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00323
 • 10 Động cơ diesel tàu thủy hiện đại và một số giải pháp kỹ thuật nhằm giảm phát thải ô nhiễm khí / Nguyễn Huy Hào . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 39, tr.105-109
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 11 Hiệu chỉnh tối ưu bộ điều tốc của hệ thống tự động điều chỉnh vòng quay động cơ diesel tàu thủy / Vũ Văn Quang; Nghd.: TS. Lê Văn Học . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 80 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00875
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 12 Kết cấu và tính toán động cơ diezel tàu thủy. Tập 2 / V.A. Vanseidt; Dương Đình Đối, Nguyễn Hữu Dũng dịch . - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1975 . - 470tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: KCTTD2 00001-KCTTD2 00009, KCTTD2 0001, KCTTD2 00010-KCTTD2 00019, KCTTD2 0002, KCTTD2 00020-KCTTD2 00029, KCTTD2 0003, KCTTD2 00030-KCTTD2 00039, KCTTD2 0004, KCTTD2 00040, KCTTD2 0005-KCTTD2 0044
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/KCTTD2%200001-44%20-%20Ket-cau-va-tinh-toan-dong-co-Diesel-tau-thuy-T2.pdf
 • 13 Low speed marine diesel/ John B, Wood ward . - New York : Wiley, 1998 . - 271 tr ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01024
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 14 Mô hình hoá và nhận dạng trạng thái kỹ thuật của động cơ diesel tàu thuỷ đang khai thác bằng mạng nơron nhân tạo / Mai Thế Trọng; Nghd.: TS. Lê Văn Điểm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 103 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00830
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 15 Mô phỏng hệ thống tự động điều chỉnh vòng quay động cơ diesel tàu thuỷ / Phạm Mạnh Cường; . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 82 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00840
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 16 Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống trao đổi khí đến các chỉ tiêu kỹ thuật động cơ diesel tàu thủy đang khai thác ở Việt Nam / Nguyễn Văn Tuấn; Nghd.: Phạm Minh Tuấn, Lê Văn Học . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 230tr. ; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00012
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000012%20-%20NGUYEN%20VAN%20TUAN-10p.pdf
 • 17 Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ tải đến các thông số kỹ thuật của hệ thống tự động điều chỉnh vòng quay động cơ diesel tàu thuỷ / Phạm Ngọc Tuyền; Nghd.: PGS TSKH. Đặng Văn Uy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 85 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00759
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 18 Nghiên cứu các biện pháp làm sạch bề mặt trao đổi nhiệt bầu sinh hàn gió tăng áp / Đỗ Minh Hằng; Nghd.: TS Nguyễn Hồng Phúc . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, . - 54tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00555
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 19 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng "ho" máy nén tuabin tăng áp diesel / Bùi Hồng Dương; Nghd.: PGS TS. Trần Hữu Nghị . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1997 . - 102 tr. ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00311
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 20 Nghiên cứu cải thiện quá trình khởi động của động cơ diesel tàu thủy nhờ bổ sung không khí nạp. / Đinh Vương Quý; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Hồng Phúc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01755
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 21 Nghiên cứu co bóp trục khuỷu diesel tàu thủy. Xây dựng mô hình hồi quy co bóp tĩnh theo thời gian khai thác / Khiếu Hữu Triển; Nghd.: PTS. Đỗ Đức Lưu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1998 . - 80 tr. ; 29 cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00315
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 22 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hỗn hợp dầu thực vật - dầu diesel đến chế độ làm việc của thiết bị phun nhiên liệu trong động cơ diesel tàu thủy / Nguyễn Văn Hòe; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Đại An . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01480
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 23 Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ khí HHO hòa trộn với nhiên liệu cho động cơ diesel tàu thủy / Trần Thế Nam, Dương Phan Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 44tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01046
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 24 Nghiên cứu đánh giá một số giải pháp kết cấu giảm phát thải NOx cho động cơ diesel tàu thủy / Nguyễn Huy Hào . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 36tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00827
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 25 Nghiên cứu đặc điểm kết cấu, nguyên lý hoạt động của cơ cấu trao đổi khí động cơ diesel tàu thủy 6RT-Flex-50 / Dương Văn Thi, Nguyễn Bình Dương, Phan Văn Hoàng, Nguyễn Quang Phong; Nghd.: Nguyễn Huy Hào . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 39tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18227
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 26 Nghiên cứu độ tin cậy của động cơ diesel tàu thuỷ bằng thống kê / Trần Ngọc Long . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2000 . - 76 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00154
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 27 Nghiên cứu động lực học dòng khí xả qua bầu lọc tĩnh điện được dùng để xử lý muội trong khí xả của động cơ diesel tàu thủy / Đỗ Hồng Hải; Nghd.: Nguyễn Đại An . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 68 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02655
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 28 Nghiên cứu hệ thống bôi trơn sơ mi xi lanh động cơ công suất lớn thấp tốc hãng Man B&W và các ảnh hưởng từ sự bôi trơn xi lanh tới nhóm xéc măng - piston - sơ mi xi lanh / Hoàng Quang Anh; Nghd.: PGS TS. Nguyễn Đại An . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 79 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00895
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 29 Nghiên cứu khả năng phát thải của động cơ diesel tàu thủy khi làm việc với nhiên liệu khí hóa lỏng - dầu diesel / Bùi Thanh Tùng; Nghd.; PGS.TS. Nguyễn Đại An . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 97 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01331
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 30 Nghiên cứu lựa chọn chế độ khai thác tối ưu của hệ động lực diesel khi tàu chạy trên vùng nước nông / Nguyễn Thái Chung; Nghd.: TS Lê Viết Lượng . - Hải Phòng: Đại học hàng hải; 2000 . - 69 tr. ; 29 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00178
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 1 2
  Tìm thấy 54 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :