Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của các doanh nghiệp dệt may Việt nam / Nguyễn Thị Quỳnh Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 38 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: NCKH 00579
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 2 Quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp dệt may Việt Nam / Phan Hồng Mai . - 2008 // Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số133, tr. 27-30
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :