Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Environmental Management / Eugene Wright editor . - London : Nova Science Publishers, Incorporated, 2017 . - 225p
  • Chỉ số phân loại DDC: 333.7
  • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest2/52.Environmental%20Management%20-%20Past,%20Present%20and%20Future.pdf
  • 2 Quản lý tài nguyên thiên nhiên : Báo cáo phát triển Việt Nam 2010 : Báo cáo chung của các Đó̂i tác phát triẻ̂n cho Hội nghị nhóm tư vá̂n Các nhà tài trợ cho Việt Nam Hà Nội, ngày 7-8, tháng 12 năm 2010 / Ảnh bìa: Nghiêm Thị Xuân Lê, Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Quang Tuấn . - H. : KNXB., 2010 . - 169tr. ; 28cm
  • Chỉ số phân loại DDC: 333.9
  • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Quan-ly-tai-nguyen-thien-nhien_2010.pdf
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :