Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Industrial production management in flexible manufacturing systems / Ioan Constantin Dima . - Hershey, Pa. : IGI Global (701 E. Chocolate Avenue, Hershey, Pennsylvania, 17033, USA), ©2013 . - 1 online resource (online resource (482 pages))
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
  • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/167.%20Industrial%20Production%20Management%20in%20Flexible%20Manufacturing%20Systems.pdf
  • 2 Multinational finance / Kirt C. Butler . - 4th ed. - Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, 2008 . - xix, 584 pages : illustrations ; 26 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03973
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.1599 22
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :