Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án Giao thông đường thủy, đường bộ Hải Phòng / Vũ Văn Tuấn; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02830
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Hoàn thiện công tác quản lý giao thông đường thủy nôi địa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Trần Văn Chiến; Nghd.: TS Nguyễn Văn Khoảng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 119 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02262
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Hướng dẫn an toàn giao thông đường thủy / Bộ Giao thông vận tải . - H. : Giao thông vận tải, 2016 . - 318 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05648, PD/VV 05649, PM/VV 04665
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.12
 • 4 Luật giao thông đường thủy nội địa . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2016 . - 71tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 5 Luật giao thông đường thủy nội địa . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2016 . - 54tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 6 Luật giao thông đường thủy nội địa . - H. : Giao thông vận tải, 2004 . - 74tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02969, Pd/vv 02970, Pm/vv 02775, Pm/vv 02776
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.597
 • 7 Nâng cao chất lượng công tác quản lý giao thông đường thủy nội địa của công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng / Vũ Trọng Lân; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03453
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Ngành Đường thủy nội địa Việt Nam: Đổi mới, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao . - 2009 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 4, tr. 12
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • 9 Nghiên cứu hiện trạng, quy hoạch và đề xuất giải pháp ứng dụng giao thông thông minh cho giao thông đường thủy / Phạm Thanh Tùng; Nghd.: Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03809
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 10 Những nội dung cơ bản cuả luật giao thông đường thủy nội địa / Đặng Văn Chiến, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Mạnh Cường biên soạn . - H. : Tư pháp, 2004 . - 149tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02971, Pd/vv 02972, Pm/vv 02798-Pm/vv 02800
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 11 Tăng cường công tác quản lý đối với đường thủy nội địa của công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng / Nguyễn Xuân Phát; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02634
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Vận tải container bằng đường thủy nội địa ở Việt Nam-Hiện trạng và giải pháp khắc phục / Ths. Lê Thị Hương Giang . - 2007 // Tạp chí khoa học-công nghệ hàng hải, số 11-12, tr. 29-32
 • Chỉ số phân loại DDC: 386
 • 1
  Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :