Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập giải tích: Phép tính vi phân của hàm một biến và nhiều biến. Tập 1/ Trần Đức Long . - In lần 2. - H.: Đại học Quốc Gia, 2001 . - 330 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02699-Pd/Vv 02701, Pm/vv 02483-Pm/vv 02489
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 2 Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí . - H.: Giáo dục, 1999 . - 500 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01720, Pd/vv 03088-Pd/vv 03092, PD/VV 03521-PD/VV 03530, TOANB3 00936-TOANB3 01356, TOANB3 01358-TOANB3 01717, TOANBT3 00001-TOANBT3 00935
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 3 Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí (c.b), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 499tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05805, PM/VV 04710
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 4 Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí chủ biên; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017 . - 497tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06029, PM/VV 04748, PM/VV 04749
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 5 Giải tích II + III: Phép tính Vi phân và tích phân của hàm nhiều biến/ Trần Bình . - H.: Khoa học kỹ thuật, 2000 . - 610 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02800-Pd/Vv 02802, Pm/vv 02341-Pm/vv 02357
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 6 Giải tích toán học. Tập 2 : Những nguyên lý cơ bản và tính toán thực hành / Phạm Huy Điển, Đinh Thế Lục . - H.: Viện toán học, 1998 . - 288 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01214
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 7 Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến. Chuỗi số và chuỗi hàm/ Đào Huy Bích, Phan Văn Hạp . - H: Đại học Quốc Gia, 1998 . - 116 tr.; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02639, Pd/vv 02640, Pm/vv 02466-Pm/vv 02473
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 8 Toán học cao cấp. Tập 3, Giải tích . - H.: Giáo dục, 1993 . - 388 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00887
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :