Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 85 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 98 sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp gồm đơn vị thực hiện khoán chi hành chính và đơn vị hành chính sự nghiệp khác / Hà Thị Ngọc Hà, Lê Thị Tuyết Nhung, Nghiêm Mạnh Hùng chủ biên . - H. : Tài chính, 2004 . - 335tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 02556, Pd/vt 02646, Pd/vt 02647, PM/VT 04663, Pm/vt 04724, Pm/vt 04725, SDH/VT 00766
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVT%2002556%20-%2098%20so%20do%20ke%20toan%20don%20vi%20hanh%20chinh%20su%20nghiep.pdf
 • 2 Biện pháp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương / Nguyễn Thị Thúy Diễm; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03548
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Dương / Nguyễn Đức Quốc ; Nghd.:Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03850
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao chất lượng công chức làm công tác văn hóa tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Hà; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02066
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Phạm Thanh Toàn; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03501
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện cải cách hành chính quận Ngô Quyền / Trịnh Thu Huyền; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02115
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực khu vực hành chính công tại Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương / Lê Quang Nhật; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03920
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp tăng cường cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu / Nguyễn Thị Ngọc Minh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 59tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03721
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước tại quận Ngô Quyền / Nguyễn Văn Thành; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 75tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03302
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Bình luận 2014 luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Văn bản mới nhất 2013-2014 : Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH 13 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân / Nguyễn Ngọc Duy . - H. : Hồng Đức, 2014 . - 307 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05827, PM/VT 08169
 • Chỉ số phân loại DDC: 342
 • 11 Các mẫu văn bản trợ giúp pháp lý công tác giao dịch hành chính ngành giáo dục - đào tạo / Bộ Giáo dục và đào tạo; Hoàng Nguyên,... [et al.] sưu tầm . - H. : Thống kê, 2006 . - 499 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02854, Pd/vt 02855, Pm/vt 05226, Pm/vt 05227, SDH/Vt 00926
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 12 Các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan . - H.: Chính trị quốc gia, 1996 . - 1169 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00775, Pd/vt 00883, Pm/vt 02411
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 13 Các văn bản pháp luật hiện hành về mua sắm, sửa chữa tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính sự nghiệp . - H.: Lao động - Xã hội, 2003 . - 383 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02211-Pd/vt 02215
 • Chỉ số phân loại DDC: 342
 • 14 Cải cách bộ máy hành chính cấp trung ương trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta/ Lê Sĩ Dược . - H.: Chính trị quốc gia, 2000 . - 367 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02178, Pm/vv 01655
 • Chỉ số phân loại DDC: 352.597
 • 15 Cải cách hành chính cơ chế một cửa trong ngành giáo dục . - H. : Lao động-xã hội, 2007 . - 574tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02946, Pd/vt 02947, Pm/vt 05283, Pm/vt 05284, SDH/Vt 01185
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 16 Cải cách hành chính vấn đề cấp thiết để đổi mới bộ máy nhà nước Trung tâm nghiên cứu khoa học tổ chức quản lý . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2004 . - 576 tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00053, SDH/Vt 00745
 • Chỉ số phân loại DDC: 351
 • 17 Cảng vụ Hải Phòng: Đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện Công ước FAL 65 / Hồng Hải . - 2009 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Số 3, tr 10+25
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 18 Cẩm nang tổ chức và quản trị hành chính văn phòng/ Hồ Ngọc Cẩn . - Hà Nội: Tài chính, 2003 . - 679 tr; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02920, Pd/Vv 02921, Pm/vv 02687-Pm/vv 02689
 • Chỉ số phân loại DDC: 352.2
 • 19 Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp: Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT - BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính/ Lê Thị Hồng Nga, Lương Ngọc Thủy, Bùi Thị Phương Thúy sưu tầm, giới thiệu . - H. : Lao động, 2018 . - 609tr. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06877, PD/VT 07118, PM/VT 09565
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 20 Chế độ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê / Liên bộ tài chính - Tổng cục thống kê . - H.: Thống kê, 1992 . - 74 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00815
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 21 Chế độ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê/ Liên bộ tài chính - Tổng cục thống kê . - H.: Thống kê, 1992 . - 73 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vv 00018, Pm/vv 00019
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 22 Cơ cấu hành chính và quyền sở hữu công tình cảng container Châu Á / Trương Thị Nhật Lệ, Bùi Thùy Dương . - 2018 // Journal of student research, Số 1, tr.16-20
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 23 Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính của công dân : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tuấn Khanh . - H. : Chính trị quốc gia-sự thật, 2014 . - 198 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05531, PM/VV 04646
 • Chỉ số phân loại DDC: 342
 • 24 Đánh giá hiện trạng công tác xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động này / Vũ Thị Thu Hằng; Nghd.: Nguyễn Đức Thuyết . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 52tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13247
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 25 Essentials of accounting for governmental and not-for-profit organizations / Paul A. Copley . - 8th ed. - Boston: McGraw-Hill, 2007 . - 468 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01550
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 26 Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Phạm Văn Liên chủ biên . - H. : Tài chính, 2004 . - 275 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: KT-HC 00001-KT-HC 00090, Pd/vt 02659, Pd/vt 02660, PD/VV 04462-PD/VV 04471, Pm/vt 04771-Pm/vt 04777, SDH/Vt 00720
 • Chỉ số phân loại DDC: 657.071
 • 27 Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Vũ Trụ Phi, Đỗ Thị Mai Thơm ch.b . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2014 . - 193tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: GT/QTC001 0001-GT/QTC001 0009, PD/VT 07002-PD/VT 07004, PM/VT 09420-PM/VT 09422
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 28 Giáo trình luật hành chính Việt Nam / Trần Minh Hương (c.b), Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Quang.. . - Tái bản có sửa đổi, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2018 . - 538606tr. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06923, PD/VV 06924, PM/VV 05209-PM/VV 05214
 • Chỉ số phân loại DDC: 342.5
 • 29 Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp / Bộ Tài chính; Phạm Huy Đoán sưu tầm . - H. : Tài chính, 2004 . - 567tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02644, Pd/vt 02645, Pm/vt 04726, Pm/vt 04727, SDH/Vt 00711
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PMVT%2004726-27%20-%20Che-do-ke-toan.pdf
 • 30 Hệ thống các văn bản pháp luật về quản lý tài sản và tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp . - H.: Chính trị quốc gia, 1998 . - 810 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01199
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 1 2 3
  Tìm thấy 85 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :