Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 98 sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp gồm đơn vị thực hiện khoán chi hành chính và đơn vị hành chính sự nghiệp khác / Hà Thị Ngọc Hà, Lê Thị Tuyết Nhung, Nghiêm Mạnh Hùng chủ biên . - H. : Tài chính, 2004 . - 335tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 02556, Pd/vt 02646, Pd/vt 02647, PM/VT 04663, Pm/vt 04724, Pm/vt 04725, SDH/VT 00766
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVT%2002556%20-%2098%20so%20do%20ke%20toan%20don%20vi%20hanh%20chinh%20su%20nghiep.pdf
 • 2 Biện pháp nâng cao chất lượng công chức làm công tác văn hóa tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Hà; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02066
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Các văn bản pháp luật hiện hành về mua sắm, sửa chữa tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính sự nghiệp . - H.: Lao động - Xã hội, 2003 . - 383 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02211-Pd/vt 02215
 • Chỉ số phân loại DDC: 342
 • 4 Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Phạm Văn Liên chủ biên . - H. : Tài chính, 2004 . - 275 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: KT-HC 00001-KT-HC 00090, Pd/vt 02659, Pd/vt 02660, PD/VV 04462-PD/VV 04471, Pm/vt 04771-Pm/vt 04777, SDH/Vt 00720
 • Chỉ số phân loại DDC: 657.071
 • 5 Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Vũ Trụ Phi, Đỗ Thị Mai Thơm ch.b . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2014 . - 193tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: GT/QTC001 0001-GT/QTC001 0009, PD/VT 07002-PD/VT 07004, PM/VT 09420-PM/VT 09422
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 6 Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp / Bộ Tài chính; Phạm Huy Đoán sưu tầm . - H. : Tài chính, 2004 . - 567tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02644, Pd/vt 02645, Pm/vt 04726, Pm/vt 04727, SDH/Vt 00711
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PMVT%2004726-27%20-%20Che-do-ke-toan.pdf
 • 7 Hệ thống hoá các văn bản pháp luật quy định việc mua sắm, sử dụng tài sản và việc thu, chi của các đơn vị hành chính sự nghiệp / Hoàng Trung Tiếu, Hoàng Hoa . - H. : Tài chính, 2006 . - 842 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02844-Pd/vt 02847, Pm/vt 05245-Pm/vt 05249, SDH/Vt 00923
 • Chỉ số phân loại DDC: 342
 • 8 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (theo thông tư số: 104/2014/TT-BTC ngày 07-08-2014) & Những quy định mới nhất về quản lý thu, chi ngân sách mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp / Tài Thành, Vũ Thanh sưu tầm và hệ thống hóa . - H. : Tài chính, 2014 . - 431tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05172, PM/VT 07311-PM/VT 07313
 • Chỉ số phân loại DDC: 352.4
 • 9 Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính sự nghiệp quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng / Nguyễn Văn Nhật; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02056
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Nghiên cứu hệ thống tài khoản kế toán mới áp dụng và những vấn đề cần lưu ý khi tổ chức thực hiện trong khối hành chính sự nghiệp / Nguyễn Thành Vinh;Nghd.:PTS.Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 81 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00051
 • 11 Quy định pháp luật về hệ thống chế độ kế toán / Trung tâm thông tin thương mại . - H. : Giao thông vận tải, 2006 . - 670 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02868, SDH/Vt 00930
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 12 Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp / Quí Lâm, Kim Phượng sưu tầm và hệ thống hóa . - H. : Tài chính, 2014 . - 438tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05168, PM/VT 07314-PM/VT 07316
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 1
  Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :