Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy Hà ; Nghd.: Vương Toàn Thuyên, Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 177tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
  • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00071
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp sản xuất Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm của doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản / Nguyễn Thị Hoa . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 51tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: NCKH 00795
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :