Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A history of economic theory and method / Robert B. Ekelund, Jr., Robert F. Hébert . - 6th ed. - Illinois : Waveland Press, 2014 . - 733p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03635, SDH/LT 03636
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 2 Các học thuyết của nền kinh tế thị trường/ Việt Phương . - H.: Khoa học và kỹ thuật, 1998 . - 156 tr.; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02553, Pd/vv 02554, Pm/vv 02046-Pm/vv 02053
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.1
 • 3 Contending Economic Theories : Neoclassical, Keynesian, and Marxian / Richard D. Wolff, Stepthen A. Resnick . - London : The MIT, 2012 . - 406p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03725, SDH/LT 03726
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003725-26%20-%20Contending-Economic-Theories-Wolff.pdf
 • 4 Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / Trần Bình Trọng chủ biên . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013 . - 303 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04535, PD/VV 04536, PM/VV 04281-PM/VV 04283
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.1
 • 5 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Bộ giáo dục và đào tạo . - H. : Chính trị Quốc gia, 2009 . - 491tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: GCNM 00001-GCNM 00015, GCNM 00017-GCNM 00020, GCNM 00022-GCNM 00024, GCNM 00037-GCNM 00039, GCNM 00043, GCNM 00045-GCNM 00048, GCNM 00069, GCNM 00073, GCNM 00076, GCNM 00084, GCNM 00089, GCNM 00095, GCNM 00098, GCNM 00103, GCNM 00105, GCNM 00110, GCNM 00116, GCNM 00120, GCNM 00121, GCNM 00129, GCNM 00146, GCNM 00147, GCNM 00152, GCNM 00159, GCNM 00166, GCNM 00178, GCNM 00179, GCNM 00182, GCNM 00183, GCNM 00186, GCNM 00187, PD/VV 00258-PD/VV 00262, PD/VV 03349, PD/VV 03350, PD/VV 03356-PD/VV 03361, PM/VV 03673, PM/VV 03883-PM/VV 03887
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.41
 • 6 Một số vấn đề kinh tế chính trị Mác - Lênin và thời đại ngày nay/ Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh . - H.: Học viện chính trị, 1993 . - 216 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00834, Pm/vv 00057
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.120 7
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :