Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 16 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Accounting all-in-one for dummies / by Kenneth W. Boyd et al . - 2nd edition with online practice. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2018 . - xxiii, 739 pages ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03961, SDH/LT 03962
 • Chỉ số phân loại DDC: 657 23
 • 2 Accounting made simple : Accounting explained in 100 pages or less / Mike Piper, CPA . - 103p. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00826, SDH/LV 00827
 • Chỉ số phân loại DDC: 657 22
 • 3 Bài tập và nội dung ôn tập kế toán quản trị/ Đoàn Xuân Tiên, TS.; Nguyễn Thị Hoà, ThS.[chủ biên] . - H.: Tài chính, 2000 . - 103 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: KT-QT-BT 0001-KT-QT-BT 0058, KT-QT-BT 0060, KT-QT-BT 0062-KT-QT-BT 0067, Pd/Vv 02852-Pd/Vv 02854
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 4 Biện pháp nâng cao hiệu quả của kế toán quản trị ở Việt Nam / Lê Trang Nhung;Nghd.:PGS.TS:Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 82 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00043
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 5 Giáo trình kế toán quản trị / Nguyễn Hoản, Hoàng Đình Hương . - H.: Xây dựng, 2018 . - 444tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06206, PD/VT 06207, PM/VT 09225-PM/VT 09227
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 6 Giáo trình kế toán quản trị / Nguyễn Ngọc Quang . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 347tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04867, PD/VT 04868, PM/VT 06758-PM/VT 06760
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 7 Giáo trình kế toán quản trị / Nguyễn Ngọc Quang chủ biên . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2014 . - 375tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04783, PD/VT 04784, PM/VT 06722-PM/VT 06724
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 8 Hệ thống bài tập và bài giải kế toán quản trị / Huỳnh Lợi; Võ Văn Nhị hiệu đính . - H. : Tài chính, 2004 . - 345tr. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02636, Pd/vt 02637, Pm/vt 04734, Pm/vt 04735, SDH/Vt 00707
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PMVT%2004734-35%20-%20He-thong-bai-tap-bai-giang-ke-toan-quan-tri.pdf
 • 9 Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty Cổ phần vận tải xăng dầu Vipco / Vũ Thị Mai; Nghd.: TS. Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 95 tr. ; 30 cm + 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00631
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Intermediate accounting / Elizabeth A. Gordon, Jana S. Raedy, Alexander J. Sannella . - 2nd ed. - New York, NY : Pearson, 2019 . - 1388p. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03947
 • Chỉ số phân loại DDC: 657/.044
 • 11 Một số biện pháp hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại công ty cổ phần cảng Đoạn Xá / Mai Thị Len; Nghd.: Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 88tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01817
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH vận tải Hải Phương. / Phạm Thị Minh Nguyệt; Nghd.: PGS.TS.Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01670
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam / Đỗ Thị Mai Thơm; Nghd.: Phạm Văn Cương, Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 182tr. ; 30cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00023
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000023%20-%20Do%20thi%20mai%20Thom%20-%20tom%20tat.pdf
 • 14 Nguyên lý kế toán : Dùng cho chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế và quản trị kinh doanh / Trần Quý Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long . - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2015 . - 359 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05615, PM/VV 04661
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 15 Những giải pháp để phát triển kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vận tải biển = Solutions for developing management accounting in shipping business firms / Ths. Đỗ Thị Mai Thơm . - 2007 // Tạp chí khoa học-công nghệ hàng hải, số 11-12, tr. 64-66
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 16 Quy định pháp luật về hệ thống chế độ kế toán / Trung tâm thông tin thương mại . - H. : Giao thông vận tải, 2006 . - 670 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02868, SDH/Vt 00930
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 1
  Tìm thấy 16 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :