Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 52 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Accelerated bridge construction : Experience in design, fabrication and erection of prefabricated bridge elements and systems : Final manual / Micheal P. Culmo . - Washington, DC : U.S. Department of Transportation , 2015 . - 347p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04007
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004007%20-%20Accelerated%20bridge%20construction.pdf
 • 2 An toàn lao động : Dùng cho sinh viên nghành: KCĐ, CTT, XDD, BĐA, KTD . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2017 . - 65tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 331.25
 • 3 Bridge design, assessment and monitoring / Edited by Airong Chen, Dan M. Frangopol, Xin Ruan . - London : Routledge, 2018 . - ix, 123p. : illustrations ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03994
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003994%20-%20Bridge%20design,%20assessment%20and%20monitoring.pdf
 • 4 Bridge engineering handbook : Construction and maintenance / Wai - Fah Chen, Lian Duan editors . - Second edition. - Boca Raton : CRC Press, 2014 . - 645p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03522, SDH/LT 03523
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 5 Bridge engineering handbook : Fundamentals / Wai - Fah Chen, Lian Duan editors . - Second edition. - Boca Raton : CRC Press, 2014 . - 575p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03524, SDH/LT 03525
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 6 Bridge engineering handbook : Seismic design / Wai - Fah Chen, Lian Duan editors . - Second edition. - Boca Raton : CRC Press, 2014 . - 724p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03526, SDH/LT 03527
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 7 Bridge engineering handbook : Substructure design / Wai - Fah Chen, Lian Duan editors . - Second edition. - Boca Raton : CRC Press, 2014 . - 370p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03520, SDH/LT 03521
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 8 Bridge engineering handbook : Superstructure design / Wai - Fah Chen, Lian Duan editors . - Second edition. - Boca Raton : CRC Press, 2014 . - 736p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03518, SDH/LT 03519
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 9 Bridge scour and stream instability countermeasures : Experience, selection and design guidance. Vol. 2 / P.F. Lagrasse, P.E. Clopper, J.E. Pagán-Ortiz, L.W. Zevenbergen, L.A. Arneson, J.D. Schall, L.G . - 3rd ed. - Washington, DC : National Highway Institute, 2015 . - 376p. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04008
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004008%20-%20Bridge%20scour%20and%20stream%20instability%20countermeasures.pdf
 • 10 Bridges : Their engineering and planning / George C. Lee, Ernest Sternberg ; Illustrated by David C. Pierro . - Albany, NY : State University of New York Press, 2015 . - xiv, 166 pages : illustrations ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00835
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLV%2000835%20-%20Bridges%20%20Their%20engineering%20and%20planning.pdf
 • 11 Building bridges and roads : Civil engineers / Amy Hayes . - 32p. : Color illustrations ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00830
 • Chỉ số phân loại DDC: 624 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLV%2000830%20-%20Building%20bridges%20and%20roads.pdf
 • 12 Cầu bê tông cốt thép 2 : Dùng cho sinh viên nghành: KCĐ . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2017 . - 129tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 13 Cầu thép 1 : Dùng cho sinh viên nghành: KCĐ . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2017 . - 152tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 14 Cầu thép 2 : Dùng cho sinh viên nghành: KCĐ . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2017 . - 114tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 15 Computational analysis and design of bridge structures / Chung C. Fu, Shuqing Wang . - Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017 . - xxiii, 607p. : illustration ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03999
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.25 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003999%20-%20Computational%20analysis%20and%20design%20of%20bridge%20structures.pdf
 • 16 Concrete pavement design, construction, and performance / Norbert J. Delatte . - Second edition. - Boca Raton : CRC Press, 2014 . - 421p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03536, SDH/LT 03537
 • Chỉ số phân loại DDC: 625.8
 • 17 Cơ học kết cấu 1 : Dùng cho sinh viên ngành: CTT, XDD, KCĐ, BĐA . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 18 Cơ học kết cấu 2 : Dùng cho sinh viên ngành: CTT, XDD, KCĐ . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 133tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 19 Design and construction of modern steel railway bridges / John F. Unsworth . - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis, 2017 . - 456p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03997
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2 624.217
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003997%20-%20Design%20and%20construction%20of%20modern%20steel%20railway%20bridges.pdf
 • 20 Design of steel-concrete composite bridges to Eurocodes / Ioannis Vayas, Aristidis Iliopoulos . - Boca Raton : CRC Press, 2017 . - xxiii, 560p. : illustrations ; 26cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03998
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.25 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003998%20-%20Design%20of%20steel-concrete%20composite%20bridges%20to%20Eurocodes.pdf
 • 21 FRP deck and steel girder bridge systems : Analysis and design / Julio F. Davalos, An Chen, Pizhong Qiao . - Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2013 . - xvii, 333p. : illustration ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04004
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2/83 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004004%20-%20FRP%20deck%20and%20steel%20girder%20bridge%20systems.pdf
 • 22 Giao thông đô thị và thiết kế đường phố / Phan Cao Thọ chủ biên, Trần Thị Phương Anh . - H. : Xây dựng, 2016 . - 251tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05886, PD/VT 05887, PM/VT 08223, PM/VT 08224
 • Chỉ số phân loại DDC: 625.7
 • 23 How structures work : Design and behaviour from bridges to buildings / David Yeomans . - 2nd ed. - Chichester, West Sussex : John Wiley and Sons, Inc., 2016 . - xv, 255p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04001
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004001%20-%20How%20structures%20work.pdf
 • 24 Inspection, evaluation, and maintenance of suspension bridges / Edited by Sreenivas Alampalli, William J. Moreau . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2016 . - xviii, 353 pages : illustrations ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00831
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2/30288 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLV%2000831%20-%20Inspection,%20evaluation,%20and%20maintenance%20of%20suspension%20bridges.pdf
 • 25 Khai thác kiểm định cầu : Dùng cho sinh viên nghành: KCĐ . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2017 . - 117tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 26 Luật xây dựng : Dùng cho sinh viên ngành: CTT, XDD, KCĐ . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 27 Lý thuyết đàn hồi : Dùng cho sinh viên nghành: CTT, XDD, KCĐ, BĐA . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 97tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 28 Mố trụ cầu : Dùng cho sinh viên nghành: KCĐ . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 29 Road & bridge preconstruction engineering / John R. Moguire . - KNxb. : Palala Press, 2016 . - 90p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00832
 • Chỉ số phân loại DDC: 625.72
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLV%2000832%20-%20Road%20&%20bridge%20preconstruction%20engineering.pdf
 • 30 Seismic design aids for nonlinear pushover analysis of reinforced concrete and steel bridges / Jeffrey Ger, Franklin Y. Cheng . - Boca Raton, FL : CRC Press, 2017 . - xxiv, 376p. : illustrations ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04003
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.25
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004003%20-%20Seismic%20design%20aids%20for%20nonlinear%20pushover%20analysis.pdf
 • 1 2
  Tìm thấy 52 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :