Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bình luận Luật khiếu nại và chỉ dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại . - H. : Lao động, 2012 . - 538tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06302
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 2 Bộ luật Hàng hải Việt Nam . - H. : Chính trị Quốc gia, 2005 . - 203tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: BLHV 0001-BLHV 0092, Pd/vv 03149, Pd/vv 03150, Pm/vv 03353-Pm/vv 03359, SDH/Vv 00334
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVV%2003149%20-%20Bo-luat-hang-hai-2005.pdf
 • 3 Các biện pháp giảm thiểu khiếu nại đối với chủ tàu về tổn thất chung / Nguyễn Đình Mạnh; Nghd.: Phạm Thanh Tân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 60 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15342
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 4 Các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra và xử lý trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo / Nguyễn Quang Huệ . - H. : Lao động, 2006 . - 867 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02831-Pd/vt 02834, SDH/Vt 00917
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 5 Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính của công dân : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tuấn Khanh . - H. : Chính trị quốc gia-sự thật, 2014 . - 198 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05531, PM/VV 04646
 • Chỉ số phân loại DDC: 342
 • 6 Hệ thống văn bản pháp luật về: Quy chế tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, từ chức, bồi thường thiệt hại, khiếu nại đối với cán bộ công chức / Bộ Nội Vụ; Hoàng Trọng Chỉ biên soạn . - H. : Thống kê, 2006 . - 608 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Vt 00916
 • Chỉ số phân loại DDC: 342
 • 7 Hoàn thiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng / Đặng Quang Hưng; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02017
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Khiếu nại hàng hải và giải quyết khiếu nại hàng hải / Phan Văn Duy; Nghd.: Nguyễn Kim Phương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 49tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13117
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 9 Limitation of liability for maritime claims, 1976 : Convention ofn limitation of liabillity for maritime claims, 1976 and LLMC protocol 1996. Consolidated text of substantive provisions of the convention on limitation of liability for maritime claims, 1976 . - London : International Maritime Organization, 2007 . - 31p ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00718
 • Chỉ số phân loại DDC: 341
 • 10 Luật khiếu nại, luật tố cáo hướng dẫn mới nhất về quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm bồi thường của nhà nước. / Quý Long, Kim Thư sưu tầm và hệ thống hóa . - H. : Lao động, 2012 . - 483 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04164-PD/VT 04166, PM/VT 06339, PM/VT 06340
 • Chỉ số phân loại DDC: 347
 • 11 Luật khiếu nại, tố cáo và nghị định của chính phủ hướng dẫn thi hành . - H.: Chính trị quốc gia, 1999 . - 100 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02170, Pm/vv 01663
 • Chỉ số phân loại DDC: 342.08
 • 12 Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành thanh tra tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2021 / Nguyễn Phương Lam; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03188
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao nghiệp vụ khiếu nại tổn thất trong hợp đồng bảo hiểm thân tàu định hạn ITC cho chủ tàu và người quản lý tàu tại Việt nam / Đoàn Ngọc Nam; Nghd.: Nguyễn Mạnh Cường . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 76tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01717
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 14 Những yêu cầu pháp lý nhằm hạn chế khiếu nại của chủ hàng về tổn thất chung / Phạm Minh Chi, Mai Hồng Nhung, Đoàn Thị Hương Giang; Nghd.: Phạm Thanh Tân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17791
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 15 Tìm hiểu luật tiếp công dân và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo 2014. / Thùy Linh, Việt Trinh hệ thống hoá . - H. : Lao động, 2014 . - 439 tr ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04215-PD/VT 04217, PM/VT 06317, PM/VT 06318
 • Chỉ số phân loại DDC: 342
 • 1
  Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :