Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bước vào thế kỷ 21. báo cáo về tình hình phát triển thế giới 1999/2000/ Bùi Trần Chú dịch . - H.: Chính trị quốc gia, 1999 . - 369 tr.; 18 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01319, Pm/vt 03349
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 2 Economics : Principles, problems, and policies / Campbell R. McConnell, Stanley R. Brue . - 15th ed. - Boston : McGraw Hill, 2002 . - 790p. ; 28cm + 01 đĩa CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00892
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 3 Entering the 21st century : Wold development report 1999/2000 . - Oxford: Oxford University, 2000 . - 301 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00878
 • Chỉ số phân loại DDC: 337
 • 4 Giáo trình kinh tế quốc tế: Chương trình cơ sở / Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng chủ biên . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012 . - 334tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04552, PD/VV 04553, PM/VV 04335-PM/VV 04337
 • Chỉ số phân loại DDC: 337
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVV%2004552-53%20-%20GT-Kinh-te-quoc-te_Do-Duc-Binh_2012.pdf
 • 5 Global marketing : Contemporary theory, practice, and cases / Ilan Alon, Eugene Jaffe, Christiane Prange, and Donata Vianelli . - Second edition. - New York : Routledge, 2017 . - xxvi, 699 pages : illustrations, maps ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03876
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.84
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003876%20-%20Global%20marketing.%20Contemporary%20theory,%20practice,%20and%20cases.pdf
 • 6 Hoàn thiện chiến lược phát triển Cảng Hải Phòng trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực ASEAN và thế giới giai đoạn 2005 - 2010 / Nguyễn Thị Anh Quỳnh; Nghd.: GS TS. Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 75 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00513
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.1
 • 7 Innovative solutions for implementing global supply chains in emerging markets / Ashish Dwivedi, University of Hull Business School, UK . - xxi, 313p. : illustrations ; 29cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.7
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/6.%20Innovative%20Solutions%20for%20Implementing%20Global%20Supply%20Chains%20in%20Emerging%20Markets.pdf
 • 8 Intermational business: competing in the global market place / Charles W.L. Hill . - 4th ed. - KNxb: McGrand Hill, 2003 . - 703 tr. ; 28 cm + 01 bản đồ
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00880
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 9 International business / J. Michael Geringer, Jeanne M. McNett, Michael S. Minor, Donald A. Ball . - New York : Mc Graw Hill, 2016 . - xxvii, 531 pages ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03875
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003875%20-%20International%20business.pdf
 • 10 International trade / Charles Van Marrewijk . - United Kingdom : Oxford Press, 2017 . - 489p. : illustrations (colour) ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03877
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003877%20-%20International%20trade.pdf
 • 11 International trade : Theory, evidence and policy / Richard Pomfret (University of Adelaide, Australia & the Johns Hopkins University, Italy) . - New Jersey : World Sientific, 2016 . - xxii, 298 pages : illustrations ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03864
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003864%20-%20International%20trade.%20Theory,%20evidence%20and%20policy.pdf
 • 12 Kinh tế chính trị học của xu hướng sáp nhập địa phương ở Nhật Bản / Nguyễn Bình Giang // Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới, Số 1, tr 27-38
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 13 Nghiên cứu kinh tế : Economics studies . - 80tr. ; 29x20cm
 • Thông tin xếp giá: TC00023
 • 14 The box: How the shipping container made the world smaller and the world economy bigger / Marc Levinson . - Second edition. - USA : Princeton University Press, 2016 . - 516p. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00781, SDH/LV 00782
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 15 The economy today / Bradley R. Schiller . - 9th ed. - Boston : McGraw Hill, 2003 . - 969 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00885
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 16 The handbook of international trade and finance : The complete guide for international sales, finance, shipping and administration / Anders Grath . - Fourth edition. - London : Kogan Page, 2016 . - ix, 249 pages ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03865
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003865%20-%20The%20handbook%20of%20international%20trade%20and%20finance.pdf
 • 17 Thế giới phẳng: Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21 = The world is flat a brief history of the twenty-first century / THOMAS L. FRIEDMAN; Nguyễn Quang A, Nguyễn Hồng Quang, Vũ Duy Thành... dịch và hiệu đính . - Tp.HCM : Nxb Trẻ, 2006 . - 818 ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00121, Pd/vv 00122, SDH/Vv 00343
 • Chỉ số phân loại DDC: 909
 • 18 Tri thức thông tin và phát triển / Viện thông tin khoa học xã hội; Bùi Biên Hoà chủ biên . - H.: Viện thông tin khoa học xã hội, 2000 . - 370 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02325, Pd/vv 02326
 • Chỉ số phân loại DDC: 303.4
 • 1
  Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :