Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Commercial shipping handbook / Peter Brodie . - 3rd ed. - Oxon : Informa law from Routledge, 2015 . - 331p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03320, SDH/LT 03321
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 2 Địa lý vận tải thủy nội địa : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế vận tải thủy / Bộ môn Kinh tế đường thủy. Khoa Kinh tế . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2016 . - 105tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/15201 0001-HH/15201 0072
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 3 Kinh tế vận chuyển đường thủy nội địa : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế vận tải thủy . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 4 Maritime economics: A macroeconomic approach / Elias Karakitsos, Lambros Varnavides . - New York : Palgrave Macmillan, 2014 . - 372p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03335, SDH/LT 03360
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 5 Nghiên cứu một số phương án mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải / Lại Trọng Bách;Nghd.: TS Vũ Thế Bình . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2003 . - 76 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00115
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 6 The geography of transport systems / Jean-Paul Rodrigue, Claude Comtois, Brian Slack . - Fourth edition. - London : Routledge, 2017 . - 439p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03612
 • Chỉ số phân loại DDC: 388.01
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :