Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán / Nguyễn Cao Văn, Trương Giêu . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1996 . - 126tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05696
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 2 Đánh giá an toàn của tàu bằng phương pháp lý thuyết xác suất, ổn định tai nạn theo solas 74 và bổ sung sửa đổi / Nguyễn Thị Mai Hạnh; Nghd.: PGS TS. Trương Sĩ Cáp . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 119 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00786
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 3 Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán / Nguyễn Cao Văn . - H. : Thống kê, 2005 . - 663 tr. : In lần thứ 2 ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 00012, PD/VV 03316, Pm/vv 03793, Pm/vv 03794
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 4 Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán / Nguyễn Cao Văn (c.b), Trần Thái Ninh . - In lần thứ tư, có sửa chữa. - H : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008 . - 639tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03318, PD/VV 03400-PD/VV 03402, PD/VV 05692, PD/VV 05693, PM/VV 04677
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 5 Giáo trình thuật toán : Lý thuyết và bài tập / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest ; Ngọc Anh Thư (c.b) . - H. : Thống kê, 2001 . - 1095tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-thuat-toan_Ly-thuyet-va-bai-tap_T.H.Cormen_2001.pdf
 • 6 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học/ Lý Hoàng Tú . - H.: Giáo dục, 1999 . - 253 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01243, Pd/vt 01244
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.2
 • 7 Modern probability theory / Rui Zong Yen . - London : KNxb, 1973 . - 284 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00013
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.2
 • 8 Những phương pháp toán học trong lý thuyết độ tin cậy / B.V. Gendenko, Iu.K. Beliaev, A.D. Xoloviev . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1981 . - 431 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01457
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 9 Theorie des probabilites / H.Ventsel . - M. : Mir, 1973 . - 563 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00020, Pm/Lv 00021
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 10 Tính toán ổn định tai nạn cho giàn khoan bán chìm theo phương pháp lý thuyết xác suất / Lê Hồng Bang, Đồng Đức Tuấn, Cù Huy Chính . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 45, tr.51-54
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 1
  Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :