Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hệ thống điện tự động máy phụ và an toàn tàu thủy / Vương Đức Phúc, Nguyễn Tất Dũng . - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2018 . - 208tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06821, PD/VT 06822
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 2 Marine auxiliary machinery / H.D. McGeorge . - 7th ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1995 . - 514p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00234
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000234%20-%20Marine%20auxiliary%20machinery.pdf
 • 3 Marine engineering practice. Vol. 2, Part 15: Operation of machinery in ships: steam turbines, boilers and auxiliary plant / A. Norris . - London : The Institute of marine engineers, 1978 . - 118 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lv 00211-SDH/Lv 00221
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 4 Máy phụ tàu thủy . T.2, Bơm cánh dẫn, truyền động thủy động máy lọc dầu và quạt gió / Trần Huy Dũng . - H. : Giao thông vận tải, 2018 . - 379tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: MPTT 2 00001-MPTT 2 00040, PD/VT 06443-PD/VT 06447, PM/VT 08787-PM/VT 08791
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 5 Máy phụ tàu thủy. Tập 2 / Trịnh Bá Trung, Bùi Hồng Dương . - Hải phòng : Trường Đại học Hàng Hải, 1999 . - 166tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: MPTT2 00001-MPTT2 00031, MPTT2 0032-MPTT2 0038, PD/VV 03371
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVV%2003371%20-%20May-phu-tau-thuy.pdf
 • 6 Máy tàu thủy / Trương Văn Đạo; Phạm Hữu Tân hiệu đính . - H. : Giao thông vận tải, 2013 . - 184tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06255, PD/VT 06256, PM/VT 08558
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 7 The design of high effciency turbomachinery and gas turbines / Gordon Wilson David , Theodosios Korakianitis . - London : Prentice Hall, .1998 . - 593 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01022
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :