Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 782 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A textbook of modern toxicology / Ernest Hodgson edite . - 4th ed. - New Jersey : John Wiley&Sons, 2010 . - 648p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03510, SDH/LT 03511
 • Chỉ số phân loại DDC: 615.9
 • 2 Abatement Techniques for Reducing Emissions from Livestock Buildings / Mohamed Samer . - London : Springer, 2016 . - 71p
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.738
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest2/25.Abatement%20Techniques%20for%20Reducing%20Emissions%20from%20Livestock%20Buildings.pdf
 • 3 Advanced environmental monitoring / Edited by Young J. Kim and Ulrich Platt . - Dordrecht, The Netherlands : Springer, 2008 . - xxii, 420 pages : illustrations (some color) ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Advanced%20Environmental%20Monitoring.pdf
 • 4 Advances in environmental measurement methods for asbestos / Michael E. Beard . - Philadelphia : ASTM, 2000 . - 416 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00323
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 5 Advances in industrial mixing : A companion to the Handbook of industrial mixing / Suzanne M. Kresta, Arthur W. Etchells III, David S. Dickey,.. edited . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2016 . - 964p. ; 24cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03108, SDH/LT 03109, SDH/LT CD03108, SDH/LT CD03109
 • Chỉ số phân loại DDC: 660
 • 6 Advances in marine biology. Vol. 81, Emerging pollutants and their effects on marine ecosystems / Edited by Bing Chen, Baiyu (Helen) Zhang, Zhiwen (Joy) Zhu, Kenneth Lee . - 1st ed. - London : Academic Press, 2018 . - xxix, 280p. : illustrations ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04086
 • Chỉ số phân loại DDC: 578.77 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004086%20-%20Advances-in-marine-biology.pdf
 • 7 An introduction to the world's oceans / Keith A. Sverdrup, Alyn C. Duxbury, Alison B. Duxbury . - 7th ed. - Boston : McGraw Hill, 2000 . - 521p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00890
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.46
 • 8 An toàn lao động và môi trường công nghiệp . - HCM. : Đại học Công nghiệp TP. HCM, 2009 . - 49tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-an-toan-lao-dong-va-moi-truong-CN_Dao-Thai-Dieu_2009.pdf
 • 9 Analytical detection limit guidance & laboratory guide for determining method detection limits / [written and edited by Jeffrey Ripp] . - [Madison, WI] : Wisconsin Dept. of Natural Resources, Laboratory Certification Program, [1996] . - iv, 24, V pages : illustrations ; 28 cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Analytical%20detection%20limit%20guidance%20&%20Laboratory%20guide%20for%20determining%20Method%20Detection%20Limits.pdf
 • 10 Analytical methods in marine hydrodynamics / Ioannis Chatzigeorgiou . - Cambridge : Cambridge University Press, 2018 . - xiv, 512p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03930
 • Chỉ số phân loại DDC: 532.5 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003930%20-%20Analytical%20Methods%20in%20Marine%20Hydrodynamics.pdf
 • 11 Annex VI of MARPOL 73/78 - Regulations for the prevention of air pollution from ships and NOx techinical code/ IMO . - London: IMO, 1998 . - 150 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 01167, Pd/Lt 01168, Pm/Lt 02963, Pm/Lt 02964
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 12 Annual edision : Environ ment 2003/2004 / John L. Allen . - KNxb : McGrand Hill, 2003 . - 223 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00877
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 13 Applied chemoinformatics : Achievements and future opportunities / Edited by Thomas Engel, Johann Gasteiger . - Weinheim : Wiley-VCH, 2018 . - xxvi, 617p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04093
 • Chỉ số phân loại DDC: 542/.85 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004093%20-%20Applied-chemoinformatics_Thomas-Engel_2018_p1.pdf
 • 14 Applied drilling engineering / Adam T. Bourgouyne, Keith K. Millheim, M.E. Chenevert, .. . - Texas : Society of Petroleum Engineers Richardson, 1986 . - 511p. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 622.1828
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Applied_Drilling_Engineering-A.T._Bourgouyne-1986.pdf
 • 15 Are We Running Out of Energy? / Christiane Dorion ; Britannica Digital Learning editor . - London : Encyclopaedia Britannica, Inc, 2015 . - 45p
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.79
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest2/5.Are%20We%20Running%20Out%20of%20Energy.pdf
 • 16 Avoiding Carbon Apocalypse Through Alternative Energy : Life After Fossil Fuels / John Lowry . - London : Springer International Publishings, 2017 . - 152p
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.927
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest2/50.Avoiding%20Carbon%20Apocalypse%20Through%20Alternative%20Energy%20-%20Life%20After%20Fossil%20Fuels.pdf
 • 17 Ảnh hưởng của dầu tràn từ phương tiện thủy đối với môi trường đường thủy nội địa và đề xuất các biện pháp xử lý / Vũ Đức Thắng; Nghd.: TS. Nguyễn Phùng Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 87 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00749
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 18 Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường biển đến phát triển kinh tế - xã hội tại Thành phố Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp hạn chế / Đặng Thị Hiên; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 55 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16554
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 19 Ảnh hưởng dầu tràn từ tàu đối với vùng biển Việt Nam và các hướng dẫn xử lí dầu tràn / Trần Anh Quân; Nghd.: PTS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1996 . - 117 tr. ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00217
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 20 Bài giảng độc học môi trường / Bộ môn Kỹ thuật môi trường. Khoa Máy tàu biển . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 90tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 571.9
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-doc-hoc-moi-truong-DHHH-2009.pdf
 • 21 Bài giảng hóa học kỹ thuật môi trường / Viện môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 153tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 571.9
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-hoa-hoc-ky-thuat-moi-truong_Vien-MT_2018.pdf
 • 22 Bài giảng kỹ thuật tiến hành phản ứng / Viện môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 133tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 660
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-ky-thuat-tien-hanh-phan-ung_Vien-MT_2017.pdf
 • 23 Bài giảng kỹ thuật xử lý nước và nước thải / Viện môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 313tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-ky-thuat-xu-ly-nuoc-va-nuoc-thai_Vien-MT_2018.pdf
 • 24 Bài giảng môi trường sức khỏe an toàn / Bộ môn Kỹ thuật môi trường. Viện Môi trường . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 148tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 613
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-moi-truong-suc-khoe-an-toan_2019.pdf
 • 25 Bài giảng môi trường-sức khỏe-an toàn / Viện môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 201? . - 146tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00123
 • Chỉ số phân loại DDC: 331
 • 26 Bài giảng phân tích môi trường / Viện Môi trường . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 113tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.5
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Bai-giang-PTMT-2019.pdf
 • 27 Bài giảng quan trắc và xử lý số liệu môi trường / Viện Môi trường . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 194tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.5
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-Quan-trac-va-xu-ly-so-lieu-moi-truong-2017.pdf
 • 28 Bài giảng thủy lực môi trường / Huỳnh Phú . - HCM. : Đại học Công nghiệp TP. HCM, 2008 . - 149tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.2
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-thuy-luc-moi-truong_Huynh-Phu_2008.pdf
 • 29 Bảo vệ môi trường . - 48tr ; 30x20cm
 • Thông tin xếp giá: TC00011
 • 30 Bảo vệ môi trường biển / Trần Thị Mai, Trần Hữu Nghị . - H : Giáo dục, 1997 . - 241 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03262, PD/VV 03392, PM/VV 03906, PM/VV 03915
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
  Tìm thấy 782 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :