Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Fundamentals of business law: summarized cases / Roger LeRoy Miller . - 9th edition. - Austrialia : South Western, 2013 . - 609p ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02253, SDH/LT 02254
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 2 Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hải Phòng / Bùi Thúy Tuyết Anh, Phan Văn Chiêm, Bùi Quốc Hưng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 87 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00610
 • Chỉ số phân loại DDC: 320
 • 3 International business : Environments & operations / John D. Daniels, University of Miami, Lee H. Radebaugh, Brigham Young University, Daniel P. Sullivan, University of Delaware . - Sixteenth edition, Global edition. - London : Pearson, 2019 . - 681 pages : color illustrations, color maps ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03874
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.18
 • 4 Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam / Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Quốc Việt: chủ biên . - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013 . - 456tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05801
 • Chỉ số phân loại DDC: 322.6
 • 5 Một số biện pháp hoàn thiện môi trường đầu tư của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020 / Đặng Thị Thu Hoàn; Nghd.: PGS.TS Đan Đức Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02574
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Principles of macroeconomics / Karl E. Case, Ray C. Fair, Sharon M. Oster . - 10th ed. - Boston : Pearson, 2012 . - 439p. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Principles%20of%20Macroeconomics%2010th%20Edition-Mankiw.pdf
 • 7 Principles of macroeconomics / N.Gregory Mankiw . - 6th ed. - Austrialia : South Western, 2012 . - 551p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02247, SDH/LT 02248
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/SACH%20TV%20SO%20HOA/English/SDHLT%2002247-48%20-%20mankiw_macroeconomics_6th_5055.pdf
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :