Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Business and society : Stakeholders, ethics, public policy / Anne T. Lawrence, James Weber . - Fifteenth edition. - New York, NY : McGraw-Hill Education, 2017 . - xvii, 566 pages ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03948
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4/08 23
 • 2 Hoàn thiện chiến lược sản phẩm công ty Cổ phần phát triển hàng hải (Vimadeco) giai đoạn 2007 - 2012 / Đậu Anh Dũng; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 91 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00874
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 International business : Environments & operations / John D. Daniels, University of Miami, Lee H. Radebaugh, Brigham Young University, Daniel P. Sullivan, University of Delaware . - Sixteenth edition, Global edition. - London : Pearson, 2019 . - 681 pages : color illustrations, color maps ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03874
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.18
 • 4 Legal environment of business / Tony McAdams, Lawra Pinans . - Boston : McGraw Hill, 1997 . - 780p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00421
 • Chỉ số phân loại DDC: 337
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000421%20-%20Legal%20Environmen%20of%20Business.pdf
 • 5 The legal and regulatory environment of business / O. Lee Reed, Peter J. Shedd, Jere W. Morehead, .. . - 14th ed. - Boston : McGraw-Hill, 2008 . - 664 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01629
 • Chỉ số phân loại DDC: 346.73
 • 6 The legal environment of business / Roger E. Meiners, Al H. Ringleb, Frances L. Edwards . - 11th ed. - Mason, OH : South-Western Cengage Learning, 2012 . - xxi, 806 pages : color illustrations, forms, color map ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 346.7307 M477L
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/The%20legal%20environment%20of%20business-11ed.pdf
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :