Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu hệ thống điều khiển mạng PLC-nhiều biến tần-động cơ không đồng bộ ba pha cho hệ thống truyền động nhiều động cơ có liên kết cơ khi cứng / Hứa Xuân Long, Hoàng Xuân Bình, Trần Tiến Lương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 33 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00513
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 2 Tổng quan về mạng PLC của Siemen. Đi sâu xây dựng mô hình điều khiển nhiều biến tần qua mạng Profibus sử dụng Micromaster 4 Profibus Modul 6SE6400 - 1PB00 - 0AA0 / Nguyễn Kế Toại; Nghd.: PGS.TS.Hoàng Xuân Binh, Trần Tiến Lương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 68 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09779, PD/TK 09779
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển nhiều trạm PLC qua trạm Internet / Nguyễn Thị Dung; Nghd: TS. Hoàng Xuân Bình, Nguyễn Văn Tiến . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 68 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09741, PD/TK 09741
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :