Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 MCSA Windows server 2016 complete study guide : Exam 70-740, exam 70-741, exam 70-742 / William Panek . - Indianapolis, Indiana : Sybex, A Wiley brand, 2019 . - ixx, 1177p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04133
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.4/476 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004133%20-%20MCSA-Windows-server-2016-complete-study-guide_Exam-70-740,-exam-70-741,-exam-70-742_2018.pdf
 • 2 MCSA Windows server 2016 practice tests : Exams 70-740, 70-741, 70-742, and 70-743 / William Panek, Crystal Panek . - Indianapolis, Indiana : Sybex, A Wiley brand, 2019 . - xvii, 412p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04132
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.4/476 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004132%20-%20MCSA-windows-server-2016-practice-tests_Exam-70-740,-exam-70-741,-exam-70-742,-and-exam-70-743_William-Panek_2019.pdf
 • 3 Microsoft Office 2016 : Step by step / Joan Lambert, Curtis Frye . - Washington : Microsoft Press, 2016 . - 565p. : illustrations ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04542
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.52 23
 • 4 Microsoft Office Professional 2013 : Step by step / Beth Melton [and others] . - Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media, 2013 . - xxix, 1184pages : illustrations ; 23cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.52 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Microsoft-Office-Professional-2013_Step-by-step_Beth-Melton_2013.pdf
 • 5 Microsoft Project 2013 : Step by step / Carl Chatfield, Timothy Johnson . - Washington : Microsoft Press, 2013 . - 576p. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.52 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/Ebook-2023/microsoft-project-2013-guide.pdf
 • 6 Microsoft Project 2016 : Step by step / Carl Chatfield, Timothy Johnson . - Washington : Microsoft Press, 2016 . - 516p. : illustrations ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.52 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Microsoft-project-2016_Step-by-step-C.Chatfield_2016.pdf
 • 7 Microsoft Project : Step by step (Covering Project Online Desktop Client) / Cindy M. Lewis . - Washington : Person Education, 2023 . - 582p. : illustrations ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04503, SDH/LT 04544
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.5
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :