Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá những điểm mới về bảo vệ môi trường trong luật bảo vệ môi trường Việt Nam 2014 / Nguyễn Thị Dung; Nghd.; Nguyễn Đức Thuyết . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 70tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15184
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 2 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của sản phẩm bảo hiểm Bảo An Phúc tại công ty bảo hiểm nhân thọ PVI Sunlife Hải Phòng năm 2014 / Đinh Hồng Phong; Nghd.: Trương Minh Hằng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 87tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14935
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 3 Đánh giá thực trạng hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt tại công ty Bảo Việt Hải Phòng năm 2014 / Đồng Thị Vóc; Nghd.: Trương Thế Hinh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 43tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14936
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 4 Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vật tư máy tàu thủy An Phú năm 2013-2014 / Kiều Thị Minh Hằng; Nghd.: Phạm Thị Thu Hằng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 60tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14975
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm đáp ứng yêu cầu của luật hải quan 2014 / Nguyễn Mai Anh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02591
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Nghiên cứu phương pháp xác định quỹ lương và cách tính lương cho cán bộ công nhân viên công ty TNHH MTV hoa tiêu khu vực II năm 2014 / Đào Tường Quyên; Nghd.: Lê Thị Nguyên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 97tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14970
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần TNG Việt năm 2014 / Nguyễn Thị Yến; Nghd.: Vũ Lê Ninh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 97tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15068
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :