Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 22 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Dự báo các chỉ tiêu kinh tế và nồng độ các chất gây ô nhiễm trong khí xả của động cơ diesel tàu thủy khi sử dụng nhiên liệu sinh học bằng mạng Nơron nhân tạo / Lê Huy Thanh; Nghd.: Phạm Hữu Tân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03419
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 2 Dự đoán nồng độ nox trong khí xả động cơ diesel khi sử dụng nhiên liệu nhũ tương bằng mạng nơron nhân tạo / Trần Hồng Hà . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 38, tr.3-6
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 3 Nghiên cứu các giải pháp giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải động cơ Diesel / Nguyễn Thế Thọ; Nghd.: Đặng Khánh Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 104 tr.; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17014, PD/TK 17014
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 4 Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo nồng độ khí H2S / Nguyễn Hoàng Thái; Nghd.: Trần Thị Phương Thảo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15423, PD/TK 15423
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị cầm tay kiểm tra nồng độ chất khí / Bùi Châu Giang; Nghd.: T.S Trần Sinh Biên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 72 tr. ; 30 cm. + 05 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11088, PD/TK 11088
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Nghiên cứu giải pháp đo và giám sát nồng độ dầu của hệ thống ODME Seri 3000 / Nguyễn Thanh Vân, Trương Thanh Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 28tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00707
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Nghiên cứu mô hình giám sát nồng độ khí trong các trang trại nuôi gà công nghiệp / Hoàng Văn Phong; Nghd.: Trần Thị Phương Thảo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 48 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15427, PD/TK 15427
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 8 Nghiên cứu mô phỏng đặc tính của cảm biến đo nồng độ khi MQ135 / Nguyễn Thị Lan Hương; Nghd.: Trần Thị Phương Thảo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 46 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15435, PD/TK 15435
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 9 Nghiên cứu nâng cao chất lượng đo nồng độ khí độc hại trong môi trường công nghiệp dùng mạng nơ-ron / Trần Thị Phương Thảo ; Nghd.: Trần Sinh Biên, Trần Hoài Linh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2020 . - 109tr. ; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00076
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 10 Nghiên cứu phương pháp sử dụng hỗn hợp dầu diesel - nước để giảm nồng độ NOx trong khí xả của động cơ diesel / Trần Hồng Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 29 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00466, NCKH 00467
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 11 Nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát nồng độ khí dễ cháy nổ hydrocarbon cho tàu dầu / Hoàng Đức Tuấn, Đoàn Hữu Khánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 39tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00716
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 12 Nghiên cứu ứng dụng mạng Zigbee cho hệ thống giám sát nồng độ khí độc hại / Phạm Thế Hùng; Nghd.:Trần Sinh Biên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02657
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 13 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đo nồng độ khí NH3 cho các trại gà công nghiệp / Trần Thị Phương Thảo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 27 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00510
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đo và hiển thị nồng độ khí CO2 / Cao Nguyên Hà, Nguyễn Hoàng Thiện, Nguyễn Văn Trình; Nghd.: Trần Thị Phương Thảo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 58tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18247
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Thiết kế chế tạo bộ quan trắc môi trường đo nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ bụi / Trần Thị Phương Thảo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 22tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00897
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 16 Thiết kế thiết bị đo nồng độ cồn sử dụng cảm biến MQ3 trong an toàn giao thông / Nguyễn Ngọc Huy; Nghd.: Trần Thị Phương Thảo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 43 tr. ; 30 cm + 02 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15958, PD/TK 15958
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 17 Thiết kế thiết bị đo nồng độ khí NH3 sử dụng cảm biến MQ135 / Trần Tuấn Anh; Nghd.: Trần Thị Phương Thảo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 65 tr. ; 30 cm + 02 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15955, PD/TK 15955
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 18 Thiết kế và chế tạo bộ quan trắc môi trường đo 3 thông số: nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ bụi / Đoàn Hải Long, Nguyễn Hải Nam, Trần Trung Hiếu; Nghd.: Trần Thị Phương Thảo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17472
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 19 Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công ước Marpol 73/78 về nồng độ các chất độc hại trong khí thải diesel tàu thủy cho đội tàu biển Việt nam / Phạm Văn Minh; Nghd.: Đặng Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 68 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02648
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 20 Tìm hiểu thiết bị đo nồng độ khí thải động cơ xăng OPUS 400 và động cơ Diesel OPUS 50 / Đàm Quang Huy, Nguyễn Huy Thành, Trần Việt Dũng, Đoàn Mạnh Sơn; Nghd.: Lê Anh Tuấn, Lê Đình Nghiêm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 103tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18899
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.2
 • 21 Ứng dụng labview trong hệ thống tự động giám sát nồng độ khí / Vương Đức Phúc . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2017 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 51, tr.19-24
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 22 Ứng dụng mạng Nơ ron nhân tạo nâng cao chất lượng hệ thống đo nồng độ khí dùng cảm biến bán dẫn dòng MQ / Trần Sinh Biên, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thanh Vân . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 52, tr.13-18
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 22 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :