Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương / Vũ Hữu Tửu . - Tái bản lần chín có bổ sung. - H. : Giáo dục, 2006 . - 555tr. ; 19cm
  • Thông tin xếp giá: KNNVNT 0058-KNNVNT 0128, Pd/vv 00161, Pd/vv 00162, Pm/vv 03699-Pm/vv 03701
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 2 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69tr. ; 30cm
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 3 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế ngoại thương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: HH/15603A 0001-HH/15603A 0006
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 1
    Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :