Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Khái niệm hạnh phúc và những nhân tố ảnh hưởng đến hạnh phúc / Trần Việt Dũng . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2017 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 50, tr.99-104
 • Chỉ số phân loại DDC: 100
 • 2 Nghiên cứu ảnh hưởng các nhân tố thuộc bản thân sinh viên đến kết quả học tập của sinh viên khóa 58 Khoa Kinh tế Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam / Phạm,Thị Thu Hằng, Phạm Thị Hằng Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01116
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế đến lượng hàng container thông qua cảng Hải Phòng giai đoạn 2007 - 2017 / Phạm Thị Hằng Nga ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03284
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Nghiên cứu nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam / Phạm Thị Thu Hằng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 95 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00558, NCKH 00559
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của công ty vận tải tại Việt Nam / Phạm Thị Thanh Hương, Đào Thị Kiều Trang, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thư Hiền; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 53tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18559
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :