Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các phương pháp trính sóng truyền qua công trình / Ths. Nguyễn Trọng Khuê . - 2008 // Tạp chí khoa học-công nghệ hàng hải, số 11-12, tr. 24-28
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 2 Computational methods in environmental fluid mechanics / Olaf Kolditz . - Berlin : Springer, 2002 . - 378 tr ; 23 cm + 01 file
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01012, SDH/LT 01013
 • Chỉ số phân loại DDC: 531
 • 3 Giáo trình phương pháp tính và Matlab / Lê Trọng Vinh, Trần Minh Toàn . - Tái bản lần 2. - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2019 . - 228tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 09733-PM/VT 09735
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 4 Giáo trình phương pháp tính/ Dương Thuỷ Vỹ . - H.: Khoa học kỹ thuật, 2001 . - 168 tr.; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02722-Pd/Vv 02724, Pm/vv 02261-Pm/vv 02277, Pm/vv 03893
 • Chỉ số phân loại DDC: 512.9
 • 5 Hoàn thiện phương pháp tính lương tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại Transco / Nguyễn Thị Hà Phương; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01410
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 6 Marine 2011, IV International conference on computational methods in marine engineering / Luis Eca, Eugenio Onate, Julio Gacia Espinosa . - Dordrecht : Springer, 2013 . - 284p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/LT 04776, PM/LT 06484, PM/LT 06597, PM/LT 06598, SDH/LT 01987
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2001987%20-%20MARINE%202011,%20IV%20International%20conference%20on%20computational%20methods%20in%20marine%20engineering.pdf
 • 7 Ngắn mạch trong hệ thống điện / Lê Kim Hùng . - H.: Đại học Bách khoa, 2009 . - 60tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Ngan-mach-trong-he-thong-dien-Le-Kim-Hung.pdf
 • 8 Ngắn mạch trong hệ thống điện : Sách dùng cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường đại học khác / Lã Văn Út . - Xuất bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2007 . - 222tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Ngan-mach-trong-he-thong-dien-La-Van-Ut.pdf
 • 9 Nghiên cứu một số phương pháp tính toán sóng leo trên mái nghiêng / Nguyễn Thanh Tú; Nghd.: TS. Đào Văn Tuấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải, 2009 . - 77 tr ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00838
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 10 Nghiên cứu phương pháp tính lực cản bổ sung của tàu chuyển động trên sóng / Phạm Thị Thanh Hương; Nghd.: Trương Sỹ Cáp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1998 . - 53tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00272
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 11 Phương pháp tính (Dùng cho các trường đại học kĩ thuật) / Tạ Văn Đĩnh . - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2015 . - 123tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06030, PM/VV 04750, PM/VV 04751
 • Chỉ số phân loại DDC: 512.9
 • 12 Phương pháp tính / Tạ Văn Đĩnh . - Tái bản lần 3, có sửa chữa. - H. : Giáo dục, 1997 . - 136 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: PPT 00013, PPT 00023, PPT 00025, PPT 00028, PPT 00077, PPT 00090, PPT 00092, PPT 00109, PPT 00115, PPT 00116, PPT 00118, PPT 00152, PPT 00153, PPT 00155, PPT 00162, PPT 00167-PPT 00299
 • Chỉ số phân loại DDC: 512.9
 • 13 Phương pháp tính tổng của một lớp chuỗi số có số hạng tổng quát Un là hàm hữu tỉ của n / Phạm Văn Minh . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 46, tr.136-140
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 14 Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn / Võ Như Cầu . - H. : Xây dựng, 2005 . - 456tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05280, PM/VT 07498
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PMVT%2007498%20-%20Tinh-ket-cau-theo-phuong-phap-phan-tu-huu-han-2005.pdf
 • 1
  Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :