Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 167 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của trung tâm phát triển quỹ đất Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh / Vũ Thị Vân Anh; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03625
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án cấp nước sạch từ nguồn vố NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh / Phạm Hồng Minh; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 118tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03150
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Thúy Huyền; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03901
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính của bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh / Phan Thị Loan; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03479
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh / Trần Văn Trưởng; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03670
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh / Mã Thị Hoa Quỳnh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 107tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03498
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại NHNO&PTNT chi nhánh Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh / Hoàng Trung Thành; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30m
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03655
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Ninh / Ninh Văn Tường; Nghd. : Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02887
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp hoàn thiện công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tại sở tài chính tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Diệu Thùy; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03701
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Viettel Quảng Ninh / Đinh Thị May; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03939
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp hoàn thiện hoạt động kiểm tra sau thông quan tại cục hải quan tỉnh Quảng Ninh / Hoàng Minh Nguyệt; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03827
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp kiện toàn mô hình tổ chức của chi nhánh Viettel Quảng Ninh - Tập đoàn viễn thông quân đội / Trần Văn Giang; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 42tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02940
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Phạm Thanh Toàn; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03501
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Internet băng thông rộng tại VNPT Quảng Ninh / Trần Đức Hạnh; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02932
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Bích; Nghd.: Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 66tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02880
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp nâng cao chất lượng kiểm định tại Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Tỉnh Quảng Ninh / Lê Trần Hiền; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03933
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt nam-chi nhánh Quảng Ninh / Phạm Thu Hằng ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03471
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh BHNT tại Công ty BHNT Prudetial Việt Nam khu vực Quảng Ninh / Nguyễn Trọng Tú; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03659
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty cổ phần cầu phà Quảng Ninh / Nguyễn Thị Thủy; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03519
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty CP nước sạch Quảng Ninh / Nguyễn Đức Thanh; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02982
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Viễn thông Quảng Ninh / Nguyễn Văn Hiếu; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02778
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp ngoài quốc daonh tại chi cục thuế huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh / Tô Văn Sáu; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03500
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh / Trần Việt Hùng; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03922
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh / Nguyễn Thị Thùy Dung, Nghd. : Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02904
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Quảng Ninh / Đặng Hoàng Việt; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 113tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03153
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh / Vũ Ngọc Thành ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03887
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp phát triển hoạt động kinh doanh của Mobifone tỉnh Quảng Ninh II / Nguyễn Thị Phương; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03394
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp phát triển kinh tế thủy sản tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 / Bùi Quang Anh; Nghd. : Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 142tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02930
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh / Ngô Xuân Hoàng; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03907
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Biện pháp phát triển sản phẩm du lịch của thành phố Móng Cái-tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 / Vũ Minh Tiến; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03619
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6
  Tìm thấy 167 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :