Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng / Đào Thị Phúc; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02118
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công của trường THCS Đà Nẵng Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng / Trần Thị Cẩm Nhung; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02035
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện quản lý tài chính công quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Nguyên Hương; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02046
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức tại ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, giai đoạn 2016-2020 / Nguyễn Hồng Đại; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 58 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02425
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện cải cách hành chính quận Ngô Quyền / Trịnh Thu Huyền; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02115
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tại quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng đến năm 2020 / Nguyễn Thế Anh; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02073
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp tăng cường quản lý chống thất thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên đại bàn quận Ngô Quyền-Tp Hải Phòng / Trần Thị Thu Huân; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02020
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước tại quận Ngô Quyền / Nguyễn Văn Thành; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 75tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03302
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận Ngô Quyền và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Trần Thị Nguyệt Hà, Vũ Thị Hạnh Liên, Vũ Thị Thủy ; Nghd.: Trần Hữu Long . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 49tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18724
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 10 Hoàn thiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn quận Ngô Quyền / Đào Văn Hùng ; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 112tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03406
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phương Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng / Đinh Thị Kim Dung; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 105tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02595
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên địa bàn quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng / Chu Hoàng Hải; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02357
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Ngô Quyền, Hải Phòng / Nguyễn Toàn Thắng; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam , 2018 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03447
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Hoàn thiện công tác quản lý thuế XK, NK tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Hải Phòng / Trần Thị Hương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03445
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Một số biện pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn quận Ngô Quyền / Nguyễn Văn Luân ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03470
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Một số biện pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế TNDN đối với doanh nghiệp vận tải container đường bộ tại chi cục thuế quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng / Vũ Thị Kim Tuyết; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02632
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức phường Máy tơ trên đại bàn quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng / Ninh Thanh Tú; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02928
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Nâng cao chất lượng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn quận Ngô Quyền / Vũ Đức Vinh; Nghd.: Hà Xuân Chuẩn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 119 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02167
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 19 Nghiên cứu chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn quận Ngô Quyền trong giai đoạn 2016 - 2020 / Trần Thị Dung; Nghd. : Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02952
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình tỷ lệ 1:10000 quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng / Lê Tiến Tùng; Nghd.: Nguyễn Thị Hồng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 70 tr. ; 30 cm + 13 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15775, PD/TK 15775
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 1
  Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :