Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 16 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 " Khun Chương" khảo dị / Quán Vi Miên . - H. : Hội nhà văn, 2018 . - 899tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07497
 • Chỉ số phân loại DDC: 398.2
 • 2 Bok set muih tơmo brông kông yang rong bok set phát rừng đá của Yang : Sử thi song ngữ Bahnar - Việt : Sưu tầm và giới thiệu. Q. 2 / A Lưu, A Jar, Nguyễn Quang Tuệ . - H. : NXB.Hội Nhà văn, 2017 . - 371tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06224
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 3 Bok set muih tơmo brông kông yang rong bok set phát rừng đá của yang : Sử thi song ngữ Bahnar - Việt : Sưu tầm, giới thiệu. Q.1 / A Lưu, A Jar, Nguyễn Quang Tuệ . - H. : NXB. Hội Nhà văn, 2017 . - 679tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06287
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 4 Cơi Masrĩh và Mỏq Vila: Akhàt jucar Raglai / Chamaliaq Riya Tiẻnq, Trần Kiêm Hoàng . - H. : Khoa học Xã hội, 2010 . - 289tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 00483
 • Chỉ số phân loại DDC: 398.2
 • 5 Đi tìm một bản sử thi Khun Chương đầy đủ : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Quán Vi Miên sưu tầm, biên soạn và giới thiệu . - H. : Hội Nhà Văn, 2016 . - 407tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05885
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 6 Giông thử thách sử thi Ba Na: Sưu tầm, giới thiệu : Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam / Phan Thị Hồng . - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2016 . - 339tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05950
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 7 Hệ thống nghệ thuật của sử thi Tây Nguyên / Phạm Nhân Thành . - H : Đại học Quốc gia, 2010 . - 432 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 00442
 • Chỉ số phân loại DDC: 306
 • 8 Hình tượng người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Trang . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 166tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05737, PD/VV 05738
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 9 Hơamon Bahnar Giơlơng / Hà Giao . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 379tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 00492
 • Chỉ số phân loại DDC: 306
 • 10 Sử thi Ba Na và số phận của nó trong xã hội đương đại : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Lê Thị Thùy Ly . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 312tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05973
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 11 Sử thi Bahnar Kriêm. Tập 1 / Hà Giao chủ biên . - H.: Hội nhà văn, 2018 . - 887tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07458
 • Chỉ số phân loại DDC: 398.2
 • 12 Sử thi Bahnar Kriêm. Tập 2 / Hà Giao chủ biên . - H.: Hội nhà văn, 2018 . - 887tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07459, PD/VV 07460
 • Chỉ số phân loại DDC: 398.2
 • 13 Sử thi Thái - Nghệ An : Sưu tầm, biên dịch / Quán Vi Miên . - H.: NXB Hội nhà văn, 2017 . - 659tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06230
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 14 The histories / Herodotus; Robin Waterfield : translater; Carolyn Dewald : introduction and notes . - New York. : Oxford University Press, 1998 . - 772 p. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00734, SDH/LV 00735
 • Chỉ số phân loại DDC: 930
 • 15 Văn hóa mẫu hệ trong sử thi Raglai ở Khánh Hòa : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Trần Kiêm Hoàng . - H. : Hội nhà văn, 2016 . - 263tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05800
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 16 Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam: Nghiên cứu / Võ Quang Nhơn . - H.: Hội nhà văn, 2018 . - 631tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07350, PD/VV 07351
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 1
  Tìm thấy 16 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :