Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chế độ kế toán doanh nghiệp. Tập 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT - BTC và Thông tư số 202/2014/TT - BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính)/ Minh Ngọc tập hợp, biên soạn . - H. : Lao động, 2015 . - 566tr. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06879, PD/VT 07122, PM/VT 09579
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 2 Chế độ kế toán doanh nghiệp. Tập 1: Hệ thống tài khoản kế toán (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT - BTC và Thông tư số 202/2014/TT - BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính)/ Minh Ngọc tập hợp, biên soạn . - H. : Lao động, 2015 . - 559tr. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06878, PD/VT 07121, PM/VT 09578
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 3 Hệ thống tài khoản kế toán, bài tập kế toán và chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp / Phạm Xuân Lực chủ biên . - H. : Tài chính, 2004 . - 655tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02632, Pd/vt 02633, Pm/vt 04738, Pm/vt 04739, SDH/Vt 00709
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PMVT%2004738-39%20-%20He-thong-tai-khoan-ke-toan-bai-tap-ke-toan.pdf
 • 4 Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán lập báo cáo tài chính chế độ chứng từ, sổ kế toán hành chính sự nghiệp . - H. : Lao động - xã hội, 2006 . - 403 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02818-Pd/vt 02821, SDH/Vt 00915
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 5 Hướng dẫn thực hành lập chứng từ, ghi sổ kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp / Phạm Huy Đoán . - H. : Tài chính, 2004 . - 567tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02630, Pd/vt 02631, Pm/vt 04740, Pm/vt 04741, SDH/Vt 00710
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PMVT%2004740-41%20-%20Huong-dan-thuc-hanh-lap-chung-tu.pdf
 • 6 Nghiên cứu hệ thống tài khoản kế toán mới áp dụng và những vấn đề cần lưu ý khi tổ chức thực hiện trong khối hành chính sự nghiệp / Nguyễn Thành Vinh;Nghd.:PTS.Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 81 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00051
 • 7 Nguyên lý kế toán / Trần Quí Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long . - Tái bản lần 1 có sửa đổi bổ sung. - H : Nxb Tài chính, 2007 . - 359 tr ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: NLKT 00001-NLKT 00192, Pd/vv 00158-Pd/vv 00160, Pm/vv 03702-Pm/vv 03706, SDH/Vv 00358, SDH/Vv 00359
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :