Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Co-engineering and participatory water management : Organisational challenges for water governance / Katherine A. Daniell . - Cambridge : Cambridge University Press, 2012 . - x, 335 pages : illustrations ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03926
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003926%20-%20Co-Engineering%20and%20Participatory%20Water%20Management.pdf
 • 2 Đánh giá sử dụng bền vững đất ngập triều phía Bắc Việt Nam / Chủ biên: Trần Đình Lân; Đỗ Thị Thu Hương, Nguyễn Đắc Vệ . - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2015 . - 300 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05478-PD/VT 05480
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.9
 • 3 Earth science / Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens ; illustrated by Dennis Tasa . - Global edition. - Boston : Pearson Education, 2015 . - 788p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04082
 • Chỉ số phân loại DDC: 550 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004082%20-%20Earth-science.pdf
 • 4 Earth science : Understanding environmental systems / Edgar W. Spencer . - 1st ed. - Boston : McGraw-Hill, 2003 . - 518p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00889
 • Chỉ số phân loại DDC: 550
 • 5 Economics of the oceans : Rights, rents and resources / Paul Hallwood . - London : Routledge, 2014 . - 298p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02343, SDH/LT 02344
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.91
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002343-44%20-%20Economics-of-the-oceans_Rights,-rents-and-resources_Paul-Hallwood_2014.pdf
 • 6 English in environmental engineering / Vu Thi Thuy . - Hai Phong : VMU, 2013 . - 107p. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.7
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/English-in-environmental-engineering_Vu-Thi-Thuy_2013.pdf
 • 7 Environmental policy / Jane Roberts . - Second edition. - New York : Routledge, 2011 . - 257p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03288
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.7
 • 8 Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên quận Hải An, thành phố Hải Phòng / Trần Hữu Long . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 52, tr.75-78
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 9 Hydrology and best practices for managing water resources in arid and semi-arid lands / Christopher Misati Ondiekiand Johnson U. Kitheka, editors . - Hershey, PA : IGI Global, Engineering Science Reference, 2018 . - xxvii, 266p. : illustrations (some color), color maps ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.9100915/4 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/225.%20Hydrology%20and%20Best%20Practices%20for%20Managing%20Water%20Resources%20in%20Arid%20and%20Semi-Arid%20Lands.pdf
 • 10 Introduction to Water in California / David Carle . - 2nd ed. - California : University of California Press, 2015 . - 347p
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.6
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest2/45.Introduction%20to%20Water%20in%20California.pdf
 • 11 Marine renewable energy handbook / Bernard Multon . - United Kingdom : Wiley, 2012 . - 643p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02177
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.9
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002177%20-%20Marine-renewable-energy-handbook_Bernard-Multon_2013.pdf
 • 12 Perspectives on the Blue Economy / Vijay Sakhuja, Kapil Narula . - London : Vij Books India Private Limited, Inc, 2017 . - 99p
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.9
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/Ebooks-Proquest/Ebook-Proquest2/9.Perspectives%20on%20the%20Blue%20Economy.pdf
 • 13 Property rights in social and ecological context: case studies and design applications / Susan Hanna, Mohan Munasighe . - Washington : The World Bank, 1995 . - 206p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00511
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Propety%20rights%20in%20a%20social.pdf
 • 14 Quản lý tài nguyên thiên nhiên : Báo cáo phát triển Việt Nam 2010 : Báo cáo chung của các Đó̂i tác phát triẻ̂n cho Hội nghị nhóm tư vá̂n Các nhà tài trợ cho Việt Nam Hà Nội, ngày 7-8, tháng 12 năm 2010 / Ảnh bìa: Nghiêm Thị Xuân Lê, Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Quang Tuấn . - H. : KNXB., 2010 . - 169tr. ; 28cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.9
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Quan-ly-tai-nguyen-thien-nhien_2010.pdf
 • 15 Reconsidering the impact of climate change on global water supply, use, and management / [edited by] Prakash Rao, Yogesh Patil . - 1 online resource (xx, 429 pages) : illustrations
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.9
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/32.%20Reconsidering%20the%20Impact%20of%20Climate%20Change%20on%20Global%20Water%20Supply,%20Use,%20and%20Management.pdf
 • 16 Stranded Assets and the Environment : Risk, Resilience and Opportunity / Ben Caldecott editor . - London : Routledge, 2017 . - 340p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03785, SDH/LT 03786
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.7
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003785-86%20-%20Stranded%20Assets%20and%20the%20Environment%20-%20Risk,%20Resilience%20and%20Opportunity.pdf
 • 17 The global commons an introduction / Susan J. Buck . - California : Washington DC, 1998 . - 255 tr ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lv 00351
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.72
 • 18 Thiên nhiên và môi trường vùng bờ Hải Phòng / Chủ biên: Trần Đức Thạnh; Bùi Quang Sản, Nguyễn Văn Cấn,.. . - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2015 . - 308 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05472-PD/VT 05474
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.9
 • 19 Tiến hoá và động lực hệ đầm phá Tam Giang - cầu Hai / Trần Đức Thạnh chủ biên; Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử........ . - H : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2010 . - 215 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03387-PD/VT 03389
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.7
 • 20 Water ecosystem services : A global perspective / Edited by: Julia Martin-Ortega, Robert C. Ferrier, Iain J. Gordon, Shahbaz Khan . - Cambridge : Cambridge University Press, 2017 . - 174p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03927
 • Chỉ số phân loại DDC: 577.6 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003927%20-%20Water%20Ecosystem%20Services.pdf
 • 1
  Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :