Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 16 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định vốn cố định tại công ty cổ phần xây dựng cầu đường Hải Phòng / Phạm Thị Yến; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 66 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16402
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 2 Biện pháp tăng cường công tác quản lý tài sản cố định của Công ty VTB Đông Long / Trịnh Hải Thanh; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02367
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Corporate Information strategy and management: The challenges of managing in an infofmation age / Lynda M. Applegate, Robert D. Austin, F. Warren . - 5th ed. - Boston : McGraw Hill, 2003 . - 307 tr.; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00886
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 4 Hệ thống hoá các văn bản pháp luật quy định việc mua sắm, sử dụng tài sản và việc thu, chi của các đơn vị hành chính sự nghiệp / Hoàng Trung Tiếu, Hoàng Hoa . - H. : Tài chính, 2006 . - 842 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02844-Pd/vt 02847, Pm/vt 05245-Pm/vt 05249, SDH/Vt 00923
 • Chỉ số phân loại DDC: 342
 • 5 Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần vận tải container Việt Nam phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế / Trần Thị Trang; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 126 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09142
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 6 Kế toán doanh nghiệp. Lý thuyết-Bài tập mẫu và bài giải / Nguyễn Văn Công . - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2007 . - 512tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: KTLB 0001-KTLB 0150, Pd/vv 00183, Pd/vv 00184, Pm/vv 03824, Pm/vv 03825, SDH/Vv 00367
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 7 Kế toán tài chính/ Trần Anh Hoa, Trần Thị Duyên, Võ Văn Nhị . - H: Thống kê, 2001 . - 621 tr.; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02139, Pd/vt 02140, Pm/vt 04398-Pm/vt 04400
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 8 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản cố định của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải / Đoàn Ngọc Bích; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02842
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định, vốn cố định của công ty TNHH Hải Phòng. / Lục Thị Thu Hương; Nghd.: TS. Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01684
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ-VCĐ tại công ty cổ phần thương mại Bình Phát / Huỳnh Lan Hương, Đào Thị Doan, Phạm Thị Trang Thơ; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17311
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 11 Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hồng Hà / Lê Thị Xuyến; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02944
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định và vốn cố định tại công ty cổ phần Hòa Anh / Nguyễn Thị Thùy; Nghd.: Th.S Nguyễn Xuân Hưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12212
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 13 Nghiên cứu một số biện pháp nhằm khắc phục những khó khăn trong công tác kế toán tài sản cố định vô hình / Lại Thị Minh Phương; Nghd.: Ths Lê Trang Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16273
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 14 Quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp dệt may Việt Nam / Phan Hồng Mai . - 2008 // Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số133, tr. 27-30
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Quản trị tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Đăng Nam, TS;Nguyễn Đình Kiệm,PGS-TS [Ch.b] . - H.: Tài chính, 2001 . - 403 tr; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02202-Pd/vt 02204, QT-TC 00001-QT-TC 00007, QT-TC 00009-QT-TC 00066
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 16 Xây dựng phần mềm quản lý tài sản cố định tại công ty Cổ phẩn Bia Hải Phòng / Đinh Viết Vương; Nghd.: Ths. Đặng Đình Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 95 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07410
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.4
 • 1
  Tìm thấy 16 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :