Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình loại bỏ lưu huỳnh trong dầu nhờn thải bằng phương pháp rửa kiềm. Ứng dụng cho dầu nhờn thải của đông cơ tàu thủy 14.000 DWT / Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trương Thị Hạnh, Nguyễn Thị Như . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 30 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: NCKH 00591
  • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
  • 2 Thiết kế hệ thống động lực tàu dầu 14000 DWT / Nguyễn Xuân Bách; Nghd.: Nguyễn Việt Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 124 tr.; 30 cm + 06 BV
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 17013, PD/TK 17013
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :