Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 174 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A Dictionary of law / Jonathan Law edite . - 8th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2015 . - 677 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00761, SDH/LV 00762
 • Chỉ số phân loại DDC: 349
 • 2 A dictionary of sea terms/ A. Ansted . - Great brition: Glasgow . - 328 tr.; cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lv 01103-Pd/Lv 01105, Pm/Lv 01395-Pm/Lv 01401
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.803
 • 3 Blacks law dictionary / Bryan A. Garner editor in chief . - Fifth pocket edition. - USA : Thomson Reuters, 2016 . - 890p. ; 18cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00804
 • Chỉ số phân loại DDC: 340
 • 4 Blacks law dictionary / Bryan A. Garner editor in chief . - Abridged Tenth Edition. - USA : Thomson Reuters, 2016 . - 1385p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03605
 • Chỉ số phân loại DDC: 340
 • 5 Cobuild IELTS dictionary : The source of authentic English . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015 . - 962tr ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 07718, PNN 01474, PNN 01475
 • Chỉ số phân loại DDC: 423
 • 6 Collins cobuild - Dictionary of phrasal verbs . - London: KNxb, 1990 . - 491 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lt 00075-Pm/Lt 00077
 • Chỉ số phân loại DDC: 410.03
 • 7 Danh từ chính trị quốc tế / Hoàng Phong Hà, Phạm Xuyên . - H. : Sự thật, 1989 . - 190tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00703, Pd/vv 00704
 • Chỉ số phân loại DDC: 320
 • 8 Danh từ vật lý Nga - Anh - Việt . - H.: Khoa học, 1964 . - 590 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00552
 • Chỉ số phân loại DDC: 530.3
 • 9 Dictionary of architecture and construction / Cyril M. Harris . - 3rd. ed. - New York : McGraw-Hill, 2000 . - 1035p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00096
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.03
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000096%20-%20Dictionary%20of%20architecture%20and%20construction.pdf
 • 10 Dictionary of electrical & computer engineering . - New york : McGraw - Hill, 2004 . - 684 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01288
 • Chỉ số phân loại DDC: 004.03
 • 11 Dictionary of landscape architecture and construction / Alan Jay Christensen . - New York : Mc Graw-Hill, 2005 . - 479tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01405
 • Chỉ số phân loại DDC: 712
 • 12 Dictionary of marine technology / Cyril Hughes . - 1st ed. - London : LLP, 1997 . - 316p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00057
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000057%20-%20Dictionary%20of%20marine%20technology.pdf
 • 13 Dictionary of moderm economics/ David W. Pearece . - Enland: Macmillar, 1992 . - 474 tr.; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01987
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.03
 • 14 Dictionary of phrasal verbs/ Collins Cobuild . - London: The university of birmingham, 1989 . - 491 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01034, Pd/vv 01035
 • Chỉ số phân loại DDC: 420.03
 • 15 Dictionary of shipping terms / Peter Brodie . - 6th edition. - USA : Routledge, 2013 . - 276p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00662, SDH/LV 00663, SDH/LV 00769, SDH/LV 00770
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLV%2000662-63%20-%20Dictionary-of-shipping-terms_Peter-Brodie_2013.pdf
 • 16 Dictionnaire Francais - Vietnamien =Từ điển Pháp - Việt 75.000 từ/ Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam; Lê Khả Kế chủ biên . - H.: Tổ chức hợp tác văn hoá và kỹ thuật, 1988 . - 1274 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00160
 • Chỉ số phân loại DDC: 443
 • 17 Đại từ điển kinh tế thị trường / Viện Nghiên cứu và phổ biến tri thức Bách khoa biên dịch . - H. : Knxb, 1998 . - 2022tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.12
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Dai-tu-dien-kinh-te-thi-truong_Nguyen-Huu-Quynh_1998.pdf
 • 18 Elsevier's nautical dictionary. Vol. 1 / P.E. Segditsas . - London : KNxb, 1965 . - 977 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00585
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.803
 • 19 English - VietNamese mathematics Dictionary . - H. : Science and technique, 1972 . - 363 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00493
 • Chỉ số phân loại DDC: 513
 • 20 General practive companion handbook / John Murtagh . - New York : McGraw-Hill, 1996 . - 367 tr. ; 18 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lv 00052
 • Chỉ số phân loại DDC: 610.03
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/General_Practice_Companion_Handbook.pdf
 • 21 Glossary of cargo-handling terms . - 77 tr.; cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lv 01071, Pd/Lv 01072, Pm/Lv 01356-Pm/Lv 01359
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 22 Harrap's French and English business dictionary . - New York : Mc Graw-Hill, 2005 . - 1215p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01364
 • Chỉ số phân loại DDC: 381.03
 • 23 Hazardous chemicals desk reference / Richard J. Lewis, Sr . - 5th ed. - Boston; John Wiley & Sons, 2002 . - 1695 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01612
 • Chỉ số phân loại DDC: 540
 • 24 Hán Việt từ điẻ̂n : Giản yé̂u = Han Yue ci dian : Jian yao / Biên soạn Đào Duy Anh ; Hãn Mạn Tử hiệu đính . - H. : Văn hóa thông tin, 2005 . - 957tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 495.1
 • 25 Hán - Việt từ điển : Giản yếu / Đào Duy Anh biên soạn ; Hàn Mạn Tử hiệu đính . - H. : Khoa học xã hội, 2005 . - 1359tr. ; 14cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 495.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Han-Viet-tu-dien_Dao-Duy-Anh_2005.pdf
 • 26 Hán Việt tự điển / Thiều Chửu . - H. : Văn hóa Thông tin, 2009 . - 1286tr. ; 21cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 495.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Han-Viet-tu-dien_Thieu_Chuu_2009.pdf
 • 27 Illustrated dictionary of cargo handling / Peter R. Brodie . - 3rd ed. - London : Lloyd's List, 2010 . - 199p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02347, SDH/LT 02437, SDH/LT 02710
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 28 Key words for IELTS : Book 1: Starter . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 445p. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PM/LV 01926, PNN 01378, PNN 01379
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 29 Key words for IELTS : Book 2: Improver . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 447p. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PM/LV 01925, PNN 01380, PNN 01381
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 30 Key words for IELTS : Book 3: Advanced . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 383p. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PM/LV 01924, PNN 01382, PNN 01383
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 1 2 3 4 5 6
  Tìm thấy 174 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :