Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Exchange rate misalignment: concepts and measurement for developing countries / Lawrence E. Hinkle, Montiel . - Washington : The world bank, 1999 . - 614 tr. ; 23 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00438, SDH/Lt 00439
  • Chỉ số phân loại DDC: 332
  • 2 Tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại Việt nam / Bùi Thế Long, Nguyễn Phi Long, Hoàng Linh Dương, Nguyễn Thành Công, Phạm Thị Hương . - 2018 // Journal of student research, Số 3, tr.104-107
  • Chỉ số phân loại DDC: 330
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :