Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Annual reviews in control . - Elsevier, 2007 . - CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: PDN/CD 00142
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • File đính kèm E-book: http://opac.vimaru.edu.vn/edata/E-Journal/2007/Annual%20Reviews%20in%20Control/
 • 2 Bài tập thống kê: Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng / Đặng Hùng Thắng . - H. : Giáo dục, 2008 . - 192 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 04601, PM/VV 04602
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.5
 • 3 Lý thuyết xác suất / Nguyễn Duy Tiến, Vũ Việt Yên . - H. : Giáo dục, 2000 . - 395tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vv 03078
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 4 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học/ Nguyễn Quang Báu . - H.: Đại học Quốc Gia , 2001 . - 198 tr; 18 cm
 • Thông tin xếp giá: LTSXTK 0001-LTSXTK 0016, LTSXTK 0018, LTSXTK 0019, LTSXTK 0021-LTSXTK 0125, LTSXTK 0127-LTSXTK 0129, LTSXTK 0131-LTSXTK 0184, LTSXTK 0186-LTSXTK 0194, LTSXTK 0196-LTSXTK 0198, LTSXTK 0200-LTSXTK 0205, Pd/Vv 02691-Pd/Vv 02693, Pm/vv 02518-Pm/vv 02534
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 5 Những phương pháp toán học trong lý thuyết độ tin cậy / B.V. Gendenko, Iu.K. Beliaev, A.D. Xoloviev . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1981 . - 431 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01457
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 6 Understandable statistics : Concepts and methods / Charles Henry Brase, Corrinne Pellillo Brase . - 11th ed. - Australia : Cengage Learning, 2015 . - 749p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03370, SDH/LT 03602
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.5
 • 7 Xử lý số liệu bằng thống kê toán học trên máy tính/ Nguyễn Thị Hồng Minh . - H.: Đại học Quốc Gia, 2002 . - 167 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02752-Pd/Vv 02754, Pm/vv 02447-Pm/vv 02463
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.5
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :