Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 26 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực GTVT đường bộ tại thành phố Hải Phòng / Nguyễn Hải Cường ; Nghd. : Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03793
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng của ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Nam Sơn; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02646
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra sở giao thông vận tải thành phố Hải Phòng / Đoàn Thành Tuân; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02304
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp tạo động lực cho người lao động tại Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh / Đồng Hải Hậu; Nghd. : Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 96tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02909
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra và xử lý trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo / Nguyễn Quang Huệ . - H. : Lao động, 2006 . - 867 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02831-Pd/vt 02834, SDH/Vt 00917
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 6 Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục . - H. : Lao động xã hội, 2007 . - 847tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02905, Pd/vt 02906, Pm/vt 05280-Pm/vt 05282
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 7 Hoàn thiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng / Đặng Quang Hưng; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02017
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Hướng dẫn chi tiết thi hành luật thanh tra và các quy định mới nhất về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí / Quý Long, Kim Thư sưu tầm và hệ thống hóa . - H. : Lao động, 2011 . - 495 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04182-PD/VT 04184, PM/VT 06351, PM/VT 06352
 • Chỉ số phân loại DDC: 342
 • 9 Luật thanh tra và các quy định pháp luật về công tác thanh tra . - H. : Chính trị quốc gia, 2004 . - 733tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02572, Pm/vt 04683
 • Chỉ số phân loại DDC: 340
 • 10 Một số biện pháp cơ bản tăng cường công tác thanh tra chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng. / Đinh Quang Đại; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01678
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Một số biện pháp đẩy mạnh công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của thanh tra tỉnh Hải Dương / Vũ Thanh Tùng; Nghd. : Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03072
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Một số biện pháp hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra về tài chính đối với các trường trung học phổ thông công lập tại Sở Giáo dục Tỉnh Hải Dương / Đoàn Thị Phúc Duyên; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03923
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành thanh tra tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2021 / Nguyễn Phương Lam; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03188
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra tại Kho bạc Nhà nước Hải Phòng / Lâm Việt Hưng; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02763
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Một số biện pháp tăng cường công tác thanh tra tại trụ sở người nộp thuế của cục thuế tỉnh Quảng Ninh đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh / Võ Thị Diệu Linh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03004
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Một số biện pháp tăng cường công tác thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Ngô Mạnh Dũng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 117tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01702
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Một số biện pháp tăng cường công tác thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Quỳnh Trang ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03168
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Một số biện pháp tăng cường công tác thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Anh Dũng; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 100tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01704
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Một số biện pháp tăng cường công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng / Phạm Thị Mai Thương; Nghd. : Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03076
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Nâng cao chất lượng công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra huyện Vân Đồn / Lý Thị Thái Dương; Nghd.: Nguyễn Thị Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02804
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra hàng hải ở cảng vụ Vũng Tàu / Đặng Lê Vinh; Nghd.: TS. Mai Bá Lĩnh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 88 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01027
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 22 Nghiên cứu đề xuất một số giải phap nâng cao hiệu quả công tác thanh tra xây dựng / Trần Mạnh Khoa; Nghd.: Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01931
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 23 Recommendations for improving the inspection activity of general cargoes transported by container in atlantic inspection joint stock company / Pham Viet Hung; Nghd.: Duong Van Bao . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16616
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Recommendations for improving yellow phosphorus inspection in Dai Viet inspection and service joint stock company / Luu Phuong Linh; Nghd.: Pham Thi Yen . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 53 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15397
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Tăng cường công tác thanh tra kinh tế - xã hội tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng / Vũ Duy Phan; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02756
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Thanh tra tài chính/ Trường đại học Tài chính - Kế toán . - H.: Tài chính, 2000 . - 249 tr.; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02861-Pd/Vv 02863, TT-TC 00001-TT-TC 00032
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 1
  Tìm thấy 26 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :