Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2583 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 5 bước tự xem phong thủy / Quách Quản Lộ . - Cà Mau : Phương Đông, 2017 . - 399tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07090, PD/VT 07091, PM/VT 09483, PM/VT 09484
 • Chỉ số phân loại DDC: 747
 • 2 A Practical Guide to Compressor Technology / Heinz P. Bloch . - 2nd ed. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2006 . - 574p. ; 26cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03769, SDH/LT 03770
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.51
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003769-70%20-%20A%20Practical%20Guide%20to%20Compressor%20Technology.pdf
 • 3 Accelerated bridge construction : Best practices and techniques / Mohiuddin Ali Khan . - 651p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04097
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 4 Accelerated bridge construction : Experience in design, fabrication and erection of prefabricated bridge elements and systems : Final manual / Micheal P. Culmo . - Washington, DC : U.S. Department of Transportation , 2015 . - 347p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04007
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004007%20-%20Accelerated%20bridge%20construction.pdf
 • 5 Access thiết kế và xây dựng ứng dụng cơ sở dữ liệu/ Hoàng Ngọc Liên . - H.: Giao thông vận tải, 1998 . - 936 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02115, Pd/vv 02116, Pm/vv 01587-Pm/vv 01589
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.7
 • 6 Advanced design examples of seismic retrofit of structures / [edited by] Mohammad Yekrangnia . - Oxford : Elsevier Butterworth Heinemann, 2019 . - xv, 468p. : illustrations (some color) ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04065
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.1/762 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004065%20-%20Advanced-design-examples-of-seismic-retrofit-of-structures.pdf
 • 7 Advances in robot kinematics analysis and design / Jadran Lenarcic, Philippe Wenger . - KNxb : Springer, 2008 . - 472p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01967-SDH/LT 01972
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2001967-72%20-%20Advances%20in%20Robot%20Kinematics%20Analysis%20and%20Design.pdf
 • 8 Analog circuit design : discrete & integrated / Sergio Franco . - New York : Mc Graw Hill, 2015 . - 847 p. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02835
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.381
 • 9 Analysis and design of elastic beams: computational methods / Walter D. Pilkey . - New York : John Wiley, 2002 . - 461tr. ; 23cm+ 01 file
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00971
 • Chỉ số phân loại DDC: 531
 • 10 Analysis and design of machine learning techniques : Evolutionary solutions for regression, prediction, and control problems / Patrick Stalph . - Fachmediem : Springer, 2014 . - 154p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02234
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002234%20-%20Analysis%20and%20Design%20of%20Machine%20Learning.pdf
 • 11 AutoCad cho tự động hóa thiết kế / Nguyễn Văn Hiến . - H. : Giáo dục, 2005 . - 163tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00135, Pd/vt 00136, Pm/vt 00727-Pm/vt 00733, SDH/Vt 00798
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.6
 • 12 Autodesk Revit tổng hợp 3 trong 1 / Lê Duy Phương . - H. : Xây dựng, 2018 . - 411tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06141, PD/VT 06142, PM/VT 08477, PM/VT 08478
 • Chỉ số phân loại DDC: 720
 • 13 Automotive technology : Principles, diagnosis, and service / James D. Halderman . - 5th ed. - Boston : Pearson, 2016 . - 1652p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03571, SDH/LT 03572
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.28
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003571-72%20-%20Automotive%20technology.pdf
 • 14 Ảnh hưởng của nền đất yếu đến quá trình tính toán thiết kế và khai thác sử dụng công trình bến bệ cọc cao / Nguyễn Văn Ngọc . - 2017 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 49, tr.51-55
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 15 Basic ship theory / K.J. Rawson . - 5. - Oxford : Butterworh Heineman, 2001 . - 727 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00050, SDH/Lt 00394
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Basic%20Ship%20Theory.pdf
 • 16 Basic ship theory / K.J. Rawson . - 5th ed. - Oxford : Butterworh Heineman, 2005 . - 727 tr.; 23 cm + 01 file
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01011
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 17 Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống thông tin / Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Thị Nhật Thanh . - H. : Trường Đại học Công nghệ, 2010 . - 35tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-phan-tich-va-thiet-ke-he-thong-thong-tin_Nguyen-Van-Vy_2010.pdf
 • 18 Bài tập cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy / Đào Ngọc Biên . - H. : Giao thông vận tải, 2011 . - 295 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03475, PD/VT 03522-PD/VT 03528, PD/VT 03604, PD/VT 05533, PM/VT 05955-PM/VT 05957
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 19 Bến cầu tàu trong công trình bến cảng / Nguyễn Quốc Tới . - H. : Xây dựng, 2015 . - 240tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06077, PD/VT 06078, PM/VT 08434, PM/VT 08435
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 20 Bridge design : Concepts and analysis / António J. Reis, José J. Oliveira . - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Ltd, 2019 . - xvii, 531p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04054
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2/5 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004054%20-%20Bridge-design.pdf
 • 21 Bridge design, assessment and monitoring / Edited by Airong Chen, Dan M. Frangopol, Xin Ruan . - London : Routledge, 2018 . - ix, 123p. : illustrations ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03994
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003994%20-%20Bridge%20design,%20assessment%20and%20monitoring.pdf
 • 22 Bridge engineering : Classifications, design loading, and analysis methods / Weiwei Lin, Teruhiko Yoda . - USA : Elsevier, 2017 . - 1 online resource : illustrations (some color)
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04103
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 23 Bridges : Their engineering and planning / George C. Lee, Ernest Sternberg ; Illustrated by David C. Pierro . - Albany, NY : State University of New York Press, 2015 . - xiv, 166 pages : illustrations ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00835
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLV%2000835%20-%20Bridges%20%20Their%20engineering%20and%20planning.pdf
 • 24 Building bridges and roads : Civil engineers / Amy Hayes . - 32p. : Color illustrations ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00830
 • Chỉ số phân loại DDC: 624 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLV%2000830%20-%20Building%20bridges%20and%20roads.pdf
 • 25 Các liên kết chính trong công trình bến lắp ráp nhanh / Nguyễn Thị Bạch Dương . - 2009 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 5, tr. 19, 30-32
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 26 Các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu tính toán thiết kế kỹ thuật điện/ Lê Văn Doanh . - H.: Khoa học kỹ thuật, 2001 . - 291 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01593, Pd/vt 01594
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 27 Căn hộ cao cấp Thảo Điền - Thành phố Hồ Chí Minh / Tăng Viết Cương; Nghd.: Ths. KTS. Nguyễn Xuân Lộc, PGS TS. Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 168 tr. ; 30 cm + 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08730, PD/TK 08730
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 28 Cầu bê tông cốt thép (thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05). T. 1 / Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Nguyễn Ngọc Long . - H. : Giao thông vận tải, 2015 . - 320tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06019, PM/VT 08355
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 29 Cầu bê tông cốt thép : Thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05 / Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Nguyễn Ngọc Long . - H. : Giao thông vận tải, 2007 . - 652tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06582
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 30 Cầu bê tông cốt thép : Thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05. Tập 1 / Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Nguyễn Ngọc Long . - H. : Giao thông vận tải, 2013 . - 320tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 10046
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.2
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
  Tìm thấy 2583 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :