Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 53 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập nguyên lý kinh tế vĩ mô / Nguyễn Văn Công chủ biên . - H : Lao động, 2008 . - 159tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05833
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 2 Bitcoin thực hành : Những khái niệm cơ bản và cách sử dụng đúng đồng tiền mã hoá / Andreas M. Antonopoulos ; Le VN, Thu Hương dịch ; Nguyễn Khánh An, Lê Huy Hoà hiệu đính . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2018 . - 539tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06528, PD/VT 06529
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 3 Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại/ Lê Văn Tư . - H.: Thống kê, 1997 . - 255 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01945, Pd/vv 01946, Pm/vv 01245-Pm/vv 01252
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.1
 • 4 Cải cách hệ thống tài chính Nhật bản những năm cuối thập kỷ 90 và bài học cho Việt Nam/ Trịnh Thanh Huyền . - H.: Tài chính, 2000 . - 124 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02387
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.52
 • 5 Cải cách kinh tế tài chính Việt Nam và Trung Quốc: Thành tựu, triển vọng / Viện nghiên cứu tài chính . - H.: Tài chính, 1999 . - 208 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02408, Pd/vv 02409
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.5
 • 6 Chính sách kinh tế xã hội/ Nguyễn Thị Ngọc Huyền . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1999 . - 323 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02746-Pd/Vv 02748, Pm/vv 02376-Pm/vv 02382
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
 • 7 Chính sách tài chính vĩ mô trong phát triển và hội nhập/ Lê Văn Ái, Đỗ Đức Minh, An Thể Phú . - H: Tài chính, 2002 . - 231 tr.; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02677, Pd/vv 02678, Pm/vv 02607-Pm/vv 02609
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 8 Cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở khu vực nguyên nhân và tác động/ Nguyễn Phương Bình, Trần Ngọc Nguyên; Nguyễn Anh Tuấn chủ biên . - H.: Chính trị quốc gia, 1999 . - 197 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01980, Pm/vv 01412
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 9 Đồng bạc tài chính đồng bạc cụ Hồ 1945-1954 / Nguyễn Bá, Trần Quốc Dụ . - H.: Tài chính, 2000 . - 154 tr
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02403
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 10 Đồng đô la - Lịch sử hệ thống tiền tệ quốc tế sau 1945/ Denizet Jean . - H.: Licosuxuba, 1989 . - 176 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00683
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 11 Economics : Principles, problems, and policies / Campbell R. McConnell, Stanley R. Brue . - 15th ed. - Boston : McGraw Hill, 2002 . - 790p. ; 28cm + 01 đĩa CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00892
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 12 Engineering economics / James L. Riggs . - 4th ed. - New York : Mc Graw Hill, 1996 . - 720tr. ; 25cm + 01 CD ROM
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02366, Pd/Lt 02367
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 EURO vị thế quốc tế những ảnh hưởng tới hệ thống tiền tệ thế giới và kinh tế Việt Nam/ Võ Minh Điền . - H.: Tài chính, 2000 . - 137 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02386
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.4
 • 14 Exchange rate misalignment: concepts and measurement for developing countries / Lawrence E. Hinkle, Montiel . - Washington : The world bank, 1999 . - 614 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00438, SDH/Lt 00439
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 15 Foreign exchange and money markets: theory, practice and risk management / Bob Steiner . - Oxford : Butterworth Heinemann, 2002 . - 330 p. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02863
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 16 Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ / Nguyễn Hữu Tài chủ biên . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2007 . - 295tr. ; 21cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/Gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20l%C3%BD%20thuy%E1%BA%BFt%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20ti%E1%BB%81n%20t%E1%BB%87%202007.pdf
 • 17 Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ / Nguyễn Hữu Tài chủ biên . - H. : Thống kê, 2002 . - 325tr. ; 21cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/Gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20l%C3%BD%20thuy%E1%BA%BFt%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20ti%E1%BB%81n%20t%E1%BB%87%202002.pdf
 • 18 Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ / Nguyễn Hữu Tài chủ biên . - Tái bản lần thứ 10, có sửa đổi bổ sung. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012 . - 295tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04593, PD/VV 04594, PD/VV 05617, PM/VV 04320-PM/VV 04322, PM/VV 04663
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 19 Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ / Nguyễn Hữu Tài chủ biên . - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kinh tế quốc dân, 2012 . - 293 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05815
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 20 Giáo trình lý thuyết tiền tệ / Vũ Văn Hoá; Đinh Xuân Hạng chủ biên . - H. : Tài chính, 2005 . - 300 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: LT-TT 00001-LT-TT 00040, Pd/vv 03023, Pd/vv 03024, Pm/vv 02895-Pm/vv 02901, SDH/Vv 00287
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 21 Hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập kế toán tài chính / Nguyễn Đình Đỗ, Trương Thị Thuỷ chủ biên . - H. : Tài chính, 2001 . - 91tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: KT-TC-BT 0001-KT-TC-BT 0057, Pd/vt 02181-Pd/vt 02183, PD/VT 03750, Pm/Vt 00364-Pm/Vt 00368
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 22 Hỏi đáp môn kinh tế chính trị Mác - Lênin / An Như Hải chủ biên . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2005 . - 143 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00019-Pd/vv 00028, Pm/vv 03458-Pm/vv 03467
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.120 7
 • 23 Intermational business: competing in the global market place / Charles W.L. Hill . - 4th ed. - KNxb: McGrand Hill, 2003 . - 703 tr. ; 28 cm + 01 bản đồ
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00880
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 24 Kinh doanh tiền tệ/ Harold Barger . - H.: Licosuxuba, 1989 . - 141 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00702
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 25 Kinh tế các nguồn lực tài chính/ Doãn Văn Kích,Quách Nhan Cường,Lưu Nguyên Khánh, d . - H.: Tài chính, 1996 . - 488 tr; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02178-Pd/vt 02180, Pm/vt 00519-Pm/vt 00530
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 26 Kinh tế học vĩ mô/ Robert J. Gordon . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1994 . - 898 tr.: 5th; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00268, Pd/vt 02052-Pd/vt 02054, Pm/vt 01070, Pm/vt 02458-Pm/vt 02460, Pm/vt 04392, Pm/vt 04393, SDH/Vt 00735
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 27 Lạm phát tăng và bùng nổ vốn ở Việt nam nhìn nhận từ bài học của khủng khoảng tiền tệ châu Á / Kenichi Ohno, GS.TS,Lê Quốc Hội, TS . - 2008 // Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số128, tr43-46
  28 Lý thuyết tài chính tiền tệ/ Nguyễn Ngọc Hùng . - H.: Thống kê, 1998 . - 439 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: LTTCTT 0001-LTTCTT 0045, Pd/vv 01918, Pd/vv 01919, Pm/vv 01316-Pm/vv 01318
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 29 Lý thuyết tài chính/ Trường đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội . - H.: Tài chính, 2000 . - 504 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: LT-TC 00001-LT-TC 00033, LT-TC 00124-LT-TC 00127, Pd/Vv 02864-Pd/Vv 02866
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 30 Lý thuyết tiền tệ ngân hàng/ Nguyễn Ngọc Hùng . - H.: Tài chính, 1998 . - 566 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01961, Pd/vv 01962, Pm/vv 01319, Pm/vv 01320, Pm/vv 01340-Pm/vv 01353
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 1 2
  Tìm thấy 53 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :