Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Global Leadership Practice and Development Revisited . - 2016
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Global_Leadership_Practice_and_Development_Revisited.pdf
 • 2 Global shift : Mapping the changing contours of the world economy / Peter Dicken . - 6th ed. - Los Angeles : Sage, 2011 . - 606p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03294, SDH/LT 03976
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Globalization : A very short introduction / Manfred B. Steger . - 4th ed. - Oxford : Oxford University press, 2017 . - 148p. ; 18cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00818
 • Chỉ số phân loại DDC: 303.48
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLV%2000818%20-%20Globalization.%20A%20very%20short%20introduction.pdf
 • 4 Go global : An MSMEs Guide to Global Franchising / Nguyen Phi Van . - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2018 . - 388tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06731, PD/VT 06732, PM/VT 09179
 • Chỉ số phân loại DDC: 381
 • 5 International trade / Charles Van Marrewijk . - United Kingdom : Oxford Press, 2017 . - 489p. : illustrations (colour) ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03877
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003877%20-%20International%20trade.pdf
 • 6 The globalization of world politics: An introduction to international relations / John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens . - 6th ed. - UK : Oxford University Press, 2014 . - 471 p. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02667, SDH/LT 02668
 • Chỉ số phân loại DDC: 327
 • 7 Thế giới phẳng: Tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21 = The world is flat a brief history of the twenty-first century / THOMAS L. FRIEDMAN; Nguyễn Quang A, Nguyễn Hồng Quang, Vũ Duy Thành... dịch và hiệu đính . - Tp.HCM : Nxb Trẻ, 2006 . - 818 ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00121, Pd/vv 00122, SDH/Vv 00343
 • Chỉ số phân loại DDC: 909
 • 8 Understanding global conflict and cooperation : Introduction to theory and history / Joseph S. Nye, David A. Welch . - 9th edition. - America : Pearson, 2014 . - 371p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PM/LT 06868, SDH/LT 02184
 • Chỉ số phân loại DDC: 327.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002184%20-%20Understanding-global-conflict-and-cooperation_Introduction-to-theory-and-history_Joseph-S.Nye_2014.pdf
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :