Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề cho thuyền viên Việt nam tại trung tâm thực hành thí nghiệp khoa Máy tàu biển / Trương Văn Đạo . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 57, tr.99-102
 • Chỉ số phân loại DDC:
 • 2 Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho thuyền viên máy tàu biển tại trung tâm thực hành thí nghiệm-khoa Máy tàu biển / Trương Văn Đạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam, 2019 . - 53tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01039
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 3 Liên doanh, liên kết, kêu gọi đầu tư mở các cơ sở đào tạo trình độ trên đại học giữa trường Đại học Hàng hải Việt Nam với các trường đại học danh tiếng trên thế giới / Lê Quốc Tiến, Đặng Hoàng Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00555
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 4 Một số biện pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức phường tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020 / Vũ Trường Giang; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02573
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Nâng cao chất lượng công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra huyện Vân Đồn / Lý Thị Thái Dương; Nghd.: Nguyễn Thị Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02804
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 5 / Nguyễn Thị Thu Hiền ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03173
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cảng, bến thủy nội địa "chuẩn hoá" đội ngũ cảng vụ viên / Trần Đắc Sửu,TS . - 2008 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 3, tr.12-13
 • Chỉ số phân loại DDC: 386
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :