Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề cho thuyền viên Việt nam tại trung tâm thực hành thí nghiệp khoa Máy tàu biển / Trương Văn Đạo . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 57, tr.99-102
  • Chỉ số phân loại DDC:
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :